Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Helsedirektoratet kom 7. juli 2020 med ei pressisering kring smittevern i det offentlege rom. Direktoratet anbefalar MINIMUM EIN METER AVSTAND mellom personar i det offentlege rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen. 

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtok planutvalet 22.06.2020 å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan Ramberget ut til avgrensa offentleg ettersyn etter forenkla prosess, jf plankart, føresegner og høyringsbrev frå Proess, datert 12.06.2020.

Det har den siste veka, etter at det i ein rutinekontroll ved Vard blei oppdaga to tilfelle av corona-smitte, vore jobba svært aktivt med smittesporing.

Planutvalet i Vestnes vedtok den 22. juni 2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikfjørå ut til offentleg ettersyn.

Tysdag 30. juni startar ACO opp arbeidet med siste del av parkeringsplassen i sør. I den samanhengen vil gangveg ned frå øvre nivå forsvinne. Parkeringsplassen blir bygd vidare mot sørvest og tørrmuren i sør blir vidareført.
Det skal etablerast ei ny trapp i sørvest som erstattar gangvegen. Trappa vil få varmekablar.

Kjenner du nokon som har vist fokus på universell utforming i praksis, og kor dette er nyttig og nødvendig? Universell utforming kan være knytt til bygningsutforming, utforming av uteområde eller knytt til gjennomføring av arrangement.

Tema for skogdagen er drift i bratt terreng, hogstmodenheit og økonomi ved ulike driftsmetodar. 

I samband med ferieavviking er Randi Bergundhaugen (H) fungerande ordførar i Vestnes kommune i perioden 29. juni tom. 26. juli 2020.

Det er to arbeidarar som bur på Trohaugen i Tomrefjord og som har sitt arbeid i Søvika som er bekrefta smitta. I pressemelding frå Vard redgjer dei for situasjonen og smitteverntiltaka som er iverksett.

Det er godt samarbeid mellom verksemda og kommuneoverlegen. Smittesporinga som er gjennomført blir følgd opp. Meir informasjon blir lagt ut når den aktuelle verksemda har dette klart.