Aktuelt

Det er ledig ei leiligheit med eitt soverom på Senior Plaza. Søknadsfrist er 16. desember.

Formannskapet sitt framlegg i sak 21/2019 "Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestrukt" leggast ut for offentleg høyring.

I medhald av kommunelova kap 14 legg Vestnes formannskap ut følgjande dokument til høyring/offentleg ettersyn:

  • Økonomiplan 2020 -2023
  • Budsjett 2020

Som ein del av arbeidet med digitalisering har Vestnes kommune gått over til digital fakturadistribusjon og til gradvis å sende brev digitalt. Dette fører til nye rutinar for utsending av brev og faktura.
Vi lanserer også Min Eigedom der du får informasjon om dine eigedommar, eigedomsgebyr og tilknytingar.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Kommunestyret vedtek fritak for eigedomsskatt etter Eigedomsskattelova sin § 7a og b. Dette fritaket blir innvilga for eitt år av gongen og i samsvar til dei retningsliner lova gjev.

Formannskapet har einstemmig innstilt Kristian Skålhavn som ny administrasjonssjef i Vestnes kommune.

Vestnes kommune lyser ut næringsprisen for 2019.

Vestnes kommune lyser ut kulturprisen for 2019. Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege.

Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.