Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Aktuelt

Planutvalsmøte 21. januar blir avlyst då vi ikkje har saker klare til møte.

Dette til orientering.

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2020. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Deltakarar våren 2020 melder seg på ved å sende inn elektronisk skjema som ein finn ved å følgje lenka under.

Frå 1. januar 2020 går Vestnes  kommune over til å sende brev digitalt - via SvarUT. Derfor bør du sørgje for å ha ei digital postkasse.

Fyrverkerioppskyting frå området ved Kataholmen kl 24:00. NB! Med atterhald om at veret er godt nok. Tilsyn frå Vestnes Brannvesen. Fyrverkeri som folk har med.

I medhald av PBL § 12-14 godkjenner planutvalet endringar etter forenkla prosess i reguleringsplanen for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen) innafor Vestnes kommune, slik det går fram av plankart nr. 1 til 7, datert 23.10.19, samt reviderte føresegner datert 09.12.2019 og høyringsbrev datert 31.10.19. 

Vestnes kommune byttar bank til DNB Bank ASA frå 01.01.2020. I samband med dette blir kontonummeret på vår driftskonto endra.

Illustrasjonsbilde - Helsing om god jul og godt nytt år

Vestnes kommune har følgjande opningstider i romjula.

Det er ledig ei leiligheit med eitt soverom på Senior Plaza. Søknadsfrist er 16. desember.

Formannskapet sitt framlegg i sak 21/2019 "Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestrukt" leggast ut for offentleg høyring.