Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.08.2020, kl 15:07

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Etter oppfordring frå politiet opplyser vi om at kommunen ikkje har folk ute for å sjekke det elektriske anlegget i private bustader i Vestnes.

Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Nytt skuleår står for tur og vi er framleis på gult nivå (same som før sommarferien) med tanke på koronasmitte.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av dei siste 10 dagane har opphalde seg i, eller vært på reise i "grønne" regionar og land utanom Norden skal: informere arbeidsgjever før dei skal starte opp att i arbeid. Desse tilsatte skal testast éin gong for SARS-CoV-2 og skal ikkje ha pasientnært arbeid før negativ test føreligg.

SARS-CoV–2 test skal bestillast hjå kommunen tlf 71 18 40 57, måndag til fredag frå kl. 10-12.
(Ikkje via legesenteret).

Helsepersonell og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Les om råda som bør følgast her:

Reiseråd til arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten

Vestnes kommune har lagt ut digitale opptak frå kommunestyremøtet 16.07.2020 - sak 73/20 Båtbyggarmuseet - midlar til opparbeiding av betongplate for båten Søblomsten. 

Helsedirektoratet kom 7. juli 2020 med ei pressisering kring smittevern i det offentlege rom. Direktoratet anbefalar MINIMUM EIN METER AVSTAND mellom personar i det offentlege rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen. 

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtok planutvalet 22.06.2020 å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan Ramberget ut til avgrensa offentleg ettersyn etter forenkla prosess, jf plankart, føresegner og høyringsbrev frå Proess, datert 12.06.2020.

Det har den siste veka, etter at det i ein rutinekontroll ved Vard blei oppdaga to tilfelle av corona-smitte, vore jobba svært aktivt med smittesporing.

Planutvalet i Vestnes vedtok den 22. juni 2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikfjørå ut til offentleg ettersyn.