Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Aktuelt

Publisert 21.03.2023

Lag og foreiningar som er registrert i Frivilligregisteret og driv aktivitet i Vestnes kommune kan søkeLaga blir oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Publisert 17.03.2023

Vestnes Vassverk melder på sine nettsider at det er vasslekkasje på Brastadstranda. Brastadstranda 87 - 177 vil være utan vatn i 5-7 timar. 

 

Publisert 17.03.2023

GassROR IKS sett av 3 mill. kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreningar og organisasjonar. No er det tid for andre søknadsrunde og søknadsfristen er 1. april kl. 12.00.

Publisert 14.03.2023

På grunn av tidvis uvanleg store snømengder denne vinteren, vil vi måtte forvente at det kan vere vanskeleg å halde ønska standard til ein kvar tid. Vi ber om forståelse for dette.

Publisert 21.02.2023

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustadar, fritidsbustadar, næringseigedommar m.m. for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 21. februar.

Publisert 17.02.2023

Kommunen som forureiningsmyndigheit er pålagt å føre tilsyn med alle avløpsanlegg i kommunen. Dette for å oppnå nasjonale målsettingar og krav i regelverket - heimla forureiningsforskrifta sine kapittel 12, 13, 14 og 15. 

Publisert 16.02.2023

Torsdag 2. mars kl. 18:00 blir det informasjonsmøte for føresette som har barn som skal begynne i 1. klasse og som høyrer til skulekrinsen Helland barneskule.
 

Publisert 16.02.2023

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2023. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar og det skal berre nyttast elektronisk søknad.

Publisert 15.02.2023

Planutvalet har i sak 18/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningsloven § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for BN10 på Sessneset skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Publisert 15.02.2023

Kommunestyret har i sak PS.63/22 vedteke at det skal gjennomførast ny alminneleg taksering vedk. eigedomsskatt, med nye takstar gjeldande frå 01.01.2024.