Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Aktuelt

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2023-2026, økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 til offentleg ettersyn/høyring. 

I sitt møte måndag 21.11.2022, behandla Vestnes formannskap tildeling av Næringsprisen for 2022 frå Vestnes kommune. Vestnes formannskap vedtok at årets næringspris skal gå til Bauta Group ved Daniel og Jon Arve Sundet.

I sitt møte mandag 21.11.2022, behandla Vestnes formannskap tildeling av kommunen sin kulturpris for 2022. Formannskapet vedtok at årets kulturpris skal gå til Hanne Moldver Salthammer og Trond Salthammer.

Dagen vert markert fleire stader i Norge, blant anna i Oslo og i Bergen. I Bergen er International men`s health organization, eit uavhengig forskningssenter for menns helse i samarbeid med NORCE, vår hovedsamarbeidspartner innan forskning.

Planutvalet vedtok i møte av 26.10.2022, sak PS-60/22, at det skal utarbeidast ein kommunedelplan for naturmangfald for Vestnes kommune. På bakgrunn av dette varsles oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan naturmangfald.

Korleis held framtidas vestnesing seg aktiv? Torsdag 24. november blir det oppstartsmøte for ny kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Vestnes kommune.

 

Korleis kan du bruke mindre energi på å halde bustaden varm? Kva energitiltak er smarte for bustaden din? Skal du satse på solceller eller varmepumpe no? Korleis etablerer du ladeløysing for elbil og kva støtteordningar finst?

Våg å bry deg! Det kan vere vanskeleg og ubehageleg å snakke om sjølvmordstankar, men det er ikkje farleg. Tvert om, det å snakke om sjølvmordstankar kan redde liv.