Aktuelt

På Skorgeneset industriområde i Vestnes har Vestnes kommune for sal ei næringstomt på 4.435 m². Tomta har adkomst frå kommunevegen i aust. 

Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i berekraftsfylket Møre og Romsdal. Støtte frå næringsfondet skal utløyse vekstpotensiale i lokale bedrifter, og bidra til å nå kommunane sine mål for lokalsamfunnet.

Alle skjønar at desse kontainerane ikkje er tenkt til slikt avfall. 

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til endring av reguleringsplan for del av bustadområdet Vik - Selnes skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med endringa er å legge til rette for bustadbygging innanfor definisjonen "småhus", som omfattar frittliggande og samanbygde bustadhus med inntil 3 plan. 

Her vert det ledig to leilegheiter i 1. og 4. etasje. Leilegheitene er på ca. 60 og 70 m2. Dei har hhv. eitt og to soverom. Husleiga er pr. 2022 kr. 7.040 for den minste og kr. 7.685 for den største (TV er inkludert). Fjernvarme og straum kjem i tillegg på ca. kr. 850 pr. mnd. Fast parkeringsplass inngår ikkje i leigeavtalen. Dyrehald og røyking er ikkje tillate. Begge leilegheitene har eigen terrasse/balkong. 

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyting og strøing av kommunale vegar. Følgjande roder er lyst ut: Åsbygda, Buktavegen/Hagneset, Rekdal, Fiksdal og Helland sør.

Det er meldt inn skadd/drept sau (lam) i området Mællia (Fiksdal/Tomrefjord). Type skader tyder på at desse er påført av hund.  

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 månader etter vaksinedose. Dersom ein nyleg har gjennomgått infeksjon bør tidsintervallen frå tilfriskning til ny oppfriskningsdose vere minst 3 veker.

Ferieavviklinga har starta ved Vestnes legesenter og fram til veke 34 blir det redusert kapasitet. Oppmodar personar som skal ha legetime til å gå inn på legesenteret si nettside for å sjå når fastlegen din har ferie.

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er å fastsette arealbruken med tilhøyrande bestemmelsar, samt etablere grunnlag for ekspropriasjon av grunnen.