Informasjon om koronaviruset

Aktuelt

I lengre tid har helseinstitusjonane våre hatt besøksrestriksjonar. Fleire har sikkert no fått med seg at helseministeren onsdag 27. mai, mjuka ytterlegare opp på restriksjonane i helseinstitusjonar/sjukeheimane. Dette er nok eit tiltak fleire har venta på og sett fram til.

For Senior Plaza er det no opna opp for ordinære besøk, vanlege smittevernreglar gjeld.

For å sikre ei forsvarleg gjennomføring av eit fysisk kommunestyremøte, har Vestnes kommune utarbeidd nokre køyrereglar med tanke på smittevern.

Det kom i går endringar i rettleiarane for smittevernet for skule og barnehage.

Vestnes kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.

Det vil foregå asfaltering på Buktavegen onsdag, torsdag og fredag neste veke  27., 28. og 29. mai.

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtek planutvalet å legge mindre endring av reguleringsplan Rv 1 Remmem – Vestnes Kyrkje ut til avgrensa offentleg ettersyn, jf plankart av 31.03.2020 og oversendingsbrev datert 02.04.2020.

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon. 

GassROR IKS har sett av 50 kroner per innbyggar som kan brukast til allmennyttige tiltak for å skape ny aktivitet når dei nasjonale og lokale tiltaka mot koronasituasjonen blir letta. For Vestnes kommune vil det seie at aktivitetspotten ein kan søkje på er kr 327.000.

Vestnes kommune oppretta lokal hjelpetelefon den 23.03.20 i samband med utbrotet av koronaviruset. Tilbodet har vore eit lavterskeltilbod tilgjengeleg med støtte for barn, unge og føresette.

Frå og med måndag 18. mai kan inntil 5 personar om gongen besøke biblioteket i 15 minutt for lån av bøker, blad, filmar, lydbøker, spel og musikk. Møteplassfunksjonen til biblioteket er framleis stengt.

Les denne viktige informasjonen før du kjem!