Aktuelt

Vestnes kommune søker ein trygg, tydeleg og synleg leiar med god økonomiforståing, gode kommunikasjonsevner og ein motiverande og samlande leiarstil.

Vestnes kommune i samarbeid med Mental helse inviterer til markering av verdensdagen ved Myra kulturhus 24. oktober kl 18.00 – 20.00.

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye objekt, vert det i medhald av Matrikkellova sin § 41 utført synfarings- og oppmålingsarbeid i heile kommunen. Arbeidet vil vare ut februar 2020.

Eigedomsskattekontoret i Vestnes

Valstyret i Vestnes har i kveld godkjent valresultatet. Her kan en sjå kven som blir dei nye kommunestyrerepresentantane dei neste 4 åra. Her er og utfyllande informasjon om mandatfordeling og kandidatkåring.

Grunna legging av nytt golvbelegg på legekontor og legevakt blir drifta midlertidig flytta opp ein etasje til fløy B ved Ørskog omsorgssenter (sjukeheimen) i ein periode på 6-8 veker.

Staben i Bu- og habiliteringstenestene flyttar frå Furulikjellaren til kontorlokala i 1. etasje på Ressurssenteret, Myra 23,  frå torsdag 14. august.

Rådet for funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2019 og ønskjer forslag på priskandidatar.

For å kunne røyste ved valet må du stå i manntalet. Du står i manntalet i den kommunen du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2019.

God sikt er en føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkøyrsla di. Ei temaanalyse av sykkelulukke viste at dårleg sikt var ein medverkande faktor i over 30 % av dødsulukkene på sykkel.

I 2019 er det eit tilskot som heiter tettere planting som klimatiltak gjennom Landbruksdirektoratet. Det vil sei at når du planter skog får du ekstra tilskot. Den kommunale tilskotsordninga har 40% tilskot på nyplanting og suppleringsplanting. Tettere planting har 50% tilskot på suppleringsplanting.

Når det gjeld suppleringsplanting blir det gjeve 40 % tilskot via NMSK tilskotet til kommunen, og 50 % tilskot via tettere planting tilskotet. Dermed blir det tilsaman 90% tilskot på suppleringsplanting.

På nyplanting gjeld andre reglar men er og ei god ordning som gir 80 % tilskot på inntil 50 planter per dekar som plantast over anbefalt plantetal per dekar (bonitetsavhengig). Sjå meir om ordningane via denne lenka:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Kommunen oppfordrar alle som har produksjonsskogsområder som ikkje er planta eller som skulle vore tettere planta om å ta ansvar for at det ikkje blir avskoga, og for å sikre neste generasjon eit godt tømmergrunnlag.