Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Offentleg postjournal

Offentleg postjournal

Offentleg journal inneheld ei oversikt over post sendt til og frå kommunen. 

Vi gjer merksam på at arkivdelar med personinnhald som f.eks. elev og personal, som er ein del av sak/arkiv systemet, ikkje er med på journalen. Ønskjer du innsyn i desse journalane kontakt Vestnes kommune v/postmottak.

Vestnes kommune sin offentlege journal inneheld inngåande og utgåande dokument. Postlista er tilgjengeleg 1 dag etter postføring. 

Offentleg postjournal frå 2020 

For innsyn i dokument før 01.01.20 kontakt arkivet på epost.

Innsyn

Hovudregelen i offentleglova er at alle saksdokument i forvaltninga er offentlege dersom det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal forvaltninga vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn).
Det er ikkje noko krav om at den som ber om innsyn må ha sakleg interesse. Innsynskravet må likevel vere knytt til ei bestemt sak.

Offentleglova seier at alle dokument som er offentlege skal vere ope for alle. Dette er for å styrkje informasjons- og ytringsfridom, demokratisk deltaking og rettstryggleik.

Offentleglova seier at forvaltninga sine saksdokument er offentleg så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov.
Klage på avslag om innsyn er heimla i § 32 i offentleglova. 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00
Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon 901 23 050
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 950 93 306

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart