Offentleg postjournal

Offentleg journal inneheld ei oversikt over post sendt til og frå kommunen. 

Vi gjer merksam på at arkivdelar med personinnhald som f.eks. elev og personal, som er ein del av sak/arkiv systemet, ikkje er med på journalen. Ønskjer du innsyn i desse journalane kontakt Vestnes kommune v/postmottak.

Vestnes kommune sin offentlege journal inneheld inngåande og utgåande dokument. Postlista er tilgjengeleg 1 dag etter postføring. 

Offentleg postjournal frå 2020 

For innsyn i dokument før 01.01.20 kontakt arkivet på epost.

Innsyn

Hovudregelen i offentleglova er at alle saksdokument i forvaltninga er offentlege dersom det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal forvaltninga vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn).
Det er ikkje noko krav om at den som ber om innsyn må ha sakleg interesse. Innsynskravet må likevel vere knytt til ei bestemt sak.

Offentleglova seier at alle dokument som er offentlege skal vere ope for alle. Dette er for å styrkje informasjons- og ytringsfridom, demokratisk deltaking og rettstryggleik.

Offentleglova seier at forvaltninga sine saksdokument er offentleg så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov.
Klage på avslag om innsyn er heimla i § 32 i offentleglova. 

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00
Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon 90 12 30 50
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 95 09 33 06

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart