Aktuelt

Deltakarar våren 2020 melder seg på ved å sende inn elektronisk skjema som ein finn ved å følgje lenka under.

Frå 1. januar 2020 går Vestnes  kommune over til å sende brev digitalt - via SvarUT. Derfor bør du sørgje for å ha ei digital postkasse.

Fyrverkerioppskyting frå området ved Kataholmen kl 24:00. NB! Med atterhald om at veret er godt nok. Tilsyn frå Vestnes Brannvesen. Fyrverkeri som folk har med.

I medhald av PBL § 12-14 godkjenner planutvalet endringar etter forenkla prosess i reguleringsplanen for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen) innafor Vestnes kommune, slik det går fram av plankart nr. 1 til 7, datert 23.10.19, samt reviderte føresegner datert 09.12.2019 og høyringsbrev datert 31.10.19. 

Vestnes kommune byttar bank til DNB Bank ASA frå 01.01.2020. I samband med dette blir kontonummeret på vår driftskonto endra.

Illustrasjonsbilde - Helsing om god jul og godt nytt år

Vestnes kommune har følgjande opningstider i romjula.

Det er ledig ei leiligheit med eitt soverom på Senior Plaza. Søknadsfrist er 16. desember.

Formannskapet sitt framlegg i sak 21/2019 "Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestrukt" leggast ut for offentleg høyring.

I medhald av kommunelova kap 14 legg Vestnes formannskap ut følgjande dokument til høyring/offentleg ettersyn:

  • Økonomiplan 2020 -2023
  • Budsjett 2020

Som ein del av arbeidet med digitalisering har Vestnes kommune gått over til digital fakturadistribusjon og til gradvis å sende brev digitalt. Dette fører til nye rutinar for utsending av brev og faktura.
Vi lanserer også Min Eigedom der du får informasjon om dine eigedommar, eigedomsgebyr og tilknytingar.