Aktuelt

Staben i Bu- og habiliteringstenestene flyttar frå Furulikjellaren til kontorlokala i 1. etasje på Ressurssenteret, Myra 23,  frå torsdag 14. august.

Rådet for funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2019 og ønskjer forslag på priskandidatar.

For å kunne røyste ved valet må du stå i manntalet. Du står i manntalet i den kommunen du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2019.

God sikt er en føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkøyrsla di. Ei temaanalyse av sykkelulukke viste at dårleg sikt var ein medverkande faktor i over 30 % av dødsulukkene på sykkel.

I 2019 er det eit tilskot som heiter tettere planting som klimatiltak gjennom Landbruksdirektoratet. Det vil sei at når du planter skog får du ekstra tilskot. Den kommunale tilskotsordninga har 40% tilskot på nyplanting og suppleringsplanting. Tettere planting har 50% tilskot på suppleringsplanting.

Når det gjeld suppleringsplanting blir det gjeve 40 % tilskot via NMSK tilskotet til kommunen, og 50 % tilskot via tettere planting tilskotet. Dermed blir det tilsaman 90% tilskot på suppleringsplanting.

På nyplanting gjeld andre reglar men er og ei god ordning som gir 80 % tilskot på inntil 50 planter per dekar som plantast over anbefalt plantetal per dekar (bonitetsavhengig). Sjå meir om ordningane via denne lenka:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Kommunen oppfordrar alle som har produksjonsskogsområder som ikkje er planta eller som skulle vore tettere planta om å ta ansvar for at det ikkje blir avskoga, og for å sikre neste generasjon eit godt tømmergrunnlag.

Onsdag 10. juli kl 18:00 blir det offisiell opning av det nye parkområdet på Krokneset, nedanfor Kariplassen.

Vestnes kommune har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for gnr.8 bnr. 3 – Sess-setra skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

I brev frå statsråden i dag er det gjort vedtak om at kommunegrensa mellom kommunane Rauma og Vestnes blir justert slik at Vågstranda blir flytta til Vestnes kommune.

Valstyret i Vestnes godkjende 13. mai åtte listeforslag til kommunestyrevalet 2019. Vallistene er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret i Rådhuset eller du kan sjå dei her. Dersom du ønskjer å klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om godkjenning av eit listeforslag må det framsettast innan 7 dager etter offentleggjering av overskriftene på godkjende vallister, jf. vallova § 6-8.

Vestnes ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend á kr 2 500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori. Søknadsfristen er utvida til måndag 27. mai 2019.