Aktuelt

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsplan Vike sentrum skal leggast ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Vestnes kommune for opptak hausten 2019.

Helse Møre og Romsdal og ADHD Norge arrangerer meistringskurs for vaksne med ADHD 29. og 30. april.

Varaordførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen

Ordførar Geir Inge Lien er innkalla til Stortinget og varaordførar Randi Bergundhaugen vil vere ordførar i følgjande periodar:

29. januar – t.o.m. 21. februar
5. mars – t.o.m. 14. mars

Vestnes kommune har som mål å halde vegane akseptable framkommelege og sikre, så langt vi greier med dei økonomiske rammer vi har. Vi seier oss leie for at det av og til skjer både teknisk og menneskeleg svikt som gjer at resultatet ikkje er heilt slik vi ønskjer. 

Føremålet med planendringa er å flytte akvakulturlokalitet V-A-1 på Myrane, Rekdal, lengre vest. Endringa kjem som eit resultat av at ny kunnskap har gjort seg gjeldande.

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret sitt vedtak i sak 4/2019 og sender med dette skuleutvalet sin rapport ut på høyring.

Vestnes kommune skal oppgradere to møterom med nytt AV-utstyr. I samband med dette skal det anskaffast nytt møteromsmøblement slik at dei aktuelle møteromma framstår som moderne og funksjonelle.

Varaordførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen

Randi Bergundhaugen er fungerande ordførar i perioden 15. - 18. januar.

Distriktssjef for Skanska i Møre og Romsdal Åse Lien Kleppe og ordførar Geir Inge Lien signerte i dag kontrakt om bygging av det nye Helsehuset Stella Maris.