Melding om offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 på Vestnes

Vestnes kommune ved planutvalet har i sak 6/22 den 19.01.2022 og i medhald av PBL § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for nye bustader. Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her.

Ev. merknader skal sendast skriftleg innan 10.03.2022 til: Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes, eller postmottak@vestnes.kommune.no

Dokument i saka:

Vedtak Planutvalget 19012022 (PDF, 88 kB)
Saksframlegg - Gnr 46 bnr 56 - Sjøgata 17 - Forslag detaljreguleringsplan til offentleg ettersyn (PDF, 199 kB)
Forslag ti detaljreguleringsplan for Sjøgata 17_planID 0161 (PDF, 57 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Planbestemmelse (PDF, 523 kB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
VA-notat Sjøgata 17 (PDF, 257 kB)
B100 A3 Situasjonsplan Sjøgata17 (PDF, 2 MB)
Merknader sammenslått (PDF, 2 MB)
Merknadsmatrise (PDF, 42 kB)
Plankart (PDF, 519 kB)
20010-RIG01 Geoteknisk prosjekteringsrapport (PDF, 2 MB)
Referat oppstartkonferanse Sjøgata 17 (PDF, 134 kB)