Aktuelt

Kjenner du nokon som har vist fokus på universell utforming i praksis, og kor dette er nyttig og nødvendig? Universell utforming kan være knytt til bygningsutforming, utforming av uteområde eller knytt til gjennomføring av arrangement.

Det er i dag påvist koronasmitte hos to personar i Vestnes kommune. Det er tilreisande arbeidarar i VARD som nyleg har ankomme brakkeriggen på Trohaugen. Den eine blir retesta i morgon då prøva ikkje viste klart positivt funn.

Ein tilreisende arbeider på Terøya ved Søvik (VARD) som er testa positivt for covid-19 er torsdag kveld overflytta til brakkeriggen på Trohaugen.

Frå 2021 blir Vågstranda og Hjelvika ein del av Vestnes kommune. Eigedomsskattetaksten må derfor tilpassast Vestnes kommune sine rammer og retningslinjer.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande arbeidar i Rauma Sætre AS som nyleg har ankome brakkeriggen på Daugstad. 

Det er viktig at alle respekterer dei smitteverntiltaka som til ei kvar tid er gjeldande. Ut frå tilbakemeldingar frå Vestnes sjukeheim og Tresfjord trygdeheim opplever vi no at retningslinene ikkje vert fulgt opp like godt som tidlegare.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande arbeidar i VARD som nyleg har ankommet brakkeriggen på Trohaugen.

Ein kan no melde seg å norskkurs for innvandrarar og grunnskoleopplæring for vaksne ved Vestnes Vaksenopplæring. Kursa vil gå hausten 2020.

Etter oppfordring frå politiet opplyser vi om at kommunen ikkje har folk ute for å sjekke det elektriske anlegget i private bustader i Vestnes.

Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.