Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Melding om godkjent detaljreguleringsplan for Salmar Genetics - Vågstranda

Melding om godkjent detaljreguleringsplan for Salmar Genetics - Vågstranda

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 06.10.2022, følgjande detaljreguleringsplan: Sak 70/22 - Detaljreguleringsplan for Salmar Genetics - Vågstranda.

Illustrasjon reguleringsplan Salmar Genetics


Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på rådhuset, sjå under her.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa. Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes eller epost postmottak@vestnes.kommune.no.
 

Dokument i saka 

Vedtak - Kommunestyret, 06102022, Sak PS-70/22, Detaljreguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda (PDF, 135 kB)  
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda (PDF, 779 kB)  
DP for SalMar Genetics AS, Vågstranda - plankart_2022.03.14 (PDF, 3 MB)  
DP for SalMar Genetics AS, Vågstranda - planomtale_2022.09.14 (PDF, 9 MB)  
DP for SalMar Genetics AS - Vågstranda - føresegner_2022.09.14 (PDF, 236 kB)  
Vågstranda - bebyggbarhetsvurdering - Geoteknisk vurderingsrapport (PDF, 2 MB)  
Annonse Salmar 2. gongs offentleg ettersyn (PDF, 726 kB)  
Reguleringsplan Salmar Genetics, Vågstranda - 2. gongs offentleg ettersyn (PDF, 245 kB)  
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Salmar genetics AS - gbnr 193_7 m.fl. (PDF, 132 kB)  
Vestnes (Rauma) kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Salmar Genetics AS - Vågstranda (PDF, 194 kB)  
Vestnes kommune - Reguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda - Trekking av motsegn (PDF, 76 kB)  
Reguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda - Ber om trekking av motsegn (PDF, 249 kB)  
Vestnes kommune - Reguleringsplan Salmar Genetics Vågstranda - Fråsegn til 2. gongs høyring - motsegn - frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal  (PDF, 169 kB)  
Fråsegn til 2. gongs offentleg ettersyn av Reguleringsplan Salmar Genetics - frå Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 842 kB)  
NVE sin reviderte uttale - Andre gongs offentleg ettersyn - Reguleringsplan - Salmar Genetics AS på Vågstranda (PDF, 154 kB)  
NVE sin uttale til andre gongs offentleg ettersyn av reguleringsplan for Salmar Genetics på Vågstranda i Vestnes kommune (PDF, 75 kB)  
NVE sin uttale - Vurdering av grunnforhold - Reguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda - Frå NVE (PDF, 146 kB)  
Reguleringsplan Salmar Genetics - Vågstranda - Frå Statens vegvesen (PDF, 317 kB)  
Detaljplan SalMar Genetics AS Vågstranda - merknadsvurdering offentleg ettersyn_2022.04.29 (PDF, 899 kB)  
Høring 2 Salmar (PDF, 8 MB)  
Merknader høring 2 (PDF, 694 kB)  
Merknader til høring 2 (PDF, 119 kB)  
Planid_ 1535-0153 - Merknader til Høring 2 SalMar Genetics Vågstranda – Vestnes kommune (PDF, 142 kB)  
Reguleringplan Salmar Genetics Vågstranda 2gangs offentlig ettersyn (Klage) (PDF, 108 kB)  
Response to Reguleringsplan Salmar Genetics Vågstranda - Rory Patterson (PDF, 136 kB)  
Response to Salmar Genetics AS Aug 22 (PDF, 475 kB)  
Salmar - 2_ gangs offentlig ettersyn (PDF, 168 kB)  
SV_ Reg.plan Salmar Genetics Vågstranda (PDF, 207 kB)  
VS_ SF - fråsegn (PDF, 156 kB)