Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Kunngjeringar og høyringar

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

Lag og foreiningar som er registrert i Frivilligregisteret og driv aktivitet i Vestnes kommune kan søkeLaga blir oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustadar, fritidsbustadar, næringseigedommar m.m. for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 21. februar.

Planutvalet har i sak 18/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningsloven § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for BN10 på Sessneset skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Planutvalet har i sak 17/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningslova § 12-10/11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til nytt offentleg ettersyn.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 26.01.2023, sak 6/23 - Detaljreguleringsplan for utviding av Gjermundnes masseuttak.

Vestnes kommune oppretta namnesak for å finne namn til to nye vegar i samband med utbygging av nytt byggefelt i Fiksdal. Vestnes formannskap vedtok 16.01.2023 Nakkesjøvegen og Notavollvegen som nye vegnamn i samband med utbygging av nytt byggefelt i Fiksdal.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 15.12.2022, Sak 101/22 - Detaljreguleringsplan for bustadfeltet «Riseplassen».
 

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2023-2026, økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 til offentleg ettersyn/høyring. 

Planutvalet vedtok i møte av 26.10.2022, sak PS-60/22, at det skal utarbeidast ein kommunedelplan for naturmangfald for Vestnes kommune. På bakgrunn av dette varsles oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan naturmangfald.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den , følgjande detaljreguleringsplan: Sak 70/22 - Detaljreguleringsplan for

Kontakt

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart