Informasjon om koronaviruset

Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

I samband med revisjon av kommuneplanen og i medhald plan- og bygningslova godkjende Vestnes kommunestyre den 25.03.2021 (sak 28/2021) dokumentet «Planstrategi og planprogram».

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjende Vestnes kommunestyre den 25.03.2021, sak 30/2021, reguleringsendring etter forenkla prosess.

Kartverket har reist namnesak på namna

  • Knausnakken eller Knusnakken
  • Skaklutvatnet, anna namn på Dalvatnet
  • Kvennåvatnet og Brustindvatnet, andre namn på Nedste Trollvatnet.

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Fiksdal småbåthamn skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er sikring av hamneområdet mot flaum frå elva og utviding av hamnekapasiteten (fleire båtplassar)

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 4. mars 2021, sak 16/2021, detaljreguleringsplan med tilhøyrande føresegner og omtale for Vikfjørå.

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Reistad Småbåthamn skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er betre tilrettelegging for småbåthamna på Reistad.

Vestnes kommune søker etter kunstnarar med tilknyting til Vestnes kommune for utsmykking av det nye helsehuset Stella Maris. Stella Maris er eit stort bygg som skal romme mange funksjonar for innbyggjarane i Vestnes kommune. Bygget skal innehalde sjukeheim, legesenter, bibliotek, frivilligsentral, heimeteneste, tenestekontor og kafé.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-14 har Statens vegvesen igangsatt reguleringsendring etter forenkla prosess for del av detaljreguleringsplan E39 Vik – Julbøen i Vestnes kommune.

I samarbeid med Vestnes kommune skal Statens vegvesen utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellet-Vik, og vi ber no om innspel til dette arbeidet.

Vestnes kommune ved formannskapet har i møte den 25. november 2020 vedtatt å starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Kommunestyret har tidlegare (september) gjort vedtak om opplegget for kommuneplanprosessen og at formannskapet skal vere styringsgruppe for dette arbeidet. 

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 

Oppfordrar likevel publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart