Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

Gjermundnes Naturmurstein AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at detaljregulering for Gjermundnes Masseuttak - Utviding. Plan Id 0121 1535 er satt i gang:
 

ROR-IKT kommunane har hatt ein felles digitaliseringsstrategi sidan 2017. Denne utløp i slutten av 2021 og arbeidet med ny strategi vart påbegynt i fjor haust. Etter at den forrige strategien har blitt grundig evaluert og nye målsetningar definert, føreligg det eit godt utkast til ein ny strategi. Dette utkastet er nå på høyring - vi ønsker å høyre di mening om strategien.

Tomra Maskin AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslova §12-8, melding om at følgjande reguleringsarbeid er sett i gang: Detaljregulering for Furnes Masseuttak, PlanID 0164.

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustader, næringseigedommar m.m. for 2022 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28. februar.

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret si innstilling i sak 130/2021 «Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022», og sender med dette saka ut på høyring.

Vestnes kommune ved planutvalet har i sak 6/22 den 19.01.2022 og i medhald av PBL § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Statens vegvesen og Vestnes kommune inviterer til ope digitalt møte om reguleringsplanen

Sætre Matfisk AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet på land i Vestnes kommune. Lokaliseringa er på Daugstad. I medhald av gjeldane forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn. 

Vestnes kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av tømrar- og snekkartenestar med to til tre leverandørar.

Vestnes kommune v/planutvalet har i møte 02.11.2021 vedteket at forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal» vert lagt ut på høyring. 

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart