Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til endring av reguleringsplan for del av bustadområdet Vik - Selnes skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med endringa er å legge til rette for bustadbygging innanfor definisjonen "småhus", som omfattar frittliggande og samanbygde bustadhus med inntil 3 plan. 

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyting og strøing av kommunale vegar. Følgjande roder er lyst ut: Åsbygda, Buktavegen/Hagneset, Rekdal, Fiksdal og Helland sør.

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er å fastsette arealbruken med tilhøyrande bestemmelsar, samt etablere grunnlag for ekspropriasjon av grunnen.

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-14 godkjente planutvalet i sitt møte den 14.06.2022 mindre endringar i reguleringsplanen "Gnr 51 bnr 58 og del av Fagerbakken", planid 0140. 

Vestnes kommune ved Planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics, Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Gjermundnes Naturmurstein AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at detaljregulering for Gjermundnes Masseuttak - Utviding. Plan Id 0121 1535 er satt i gang:
 

ROR-IKT kommunane har hatt ein felles digitaliseringsstrategi sidan 2017. Denne utløp i slutten av 2021 og arbeidet med ny strategi vart påbegynt i fjor haust. Etter at den forrige strategien har blitt grundig evaluert og nye målsetningar definert, føreligg det eit godt utkast til ein ny strategi. Dette utkastet er nå på høyring - vi ønsker å høyre di mening om strategien.

Tomra Maskin AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslova §12-8, melding om at følgjande reguleringsarbeid er sett i gang: Detaljregulering for Furnes Masseuttak, PlanID 0164.

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustader, næringseigedommar m.m. for 2022 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28. februar.

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret si innstilling i sak 130/2021 «Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022», og sender med dette saka ut på høyring.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart