Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2023-2026, økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 til offentleg ettersyn/høyring. 

Planutvalet vedtok i møte av 26.10.2022, sak PS-60/22, at det skal utarbeidast ein kommunedelplan for naturmangfald for Vestnes kommune. På bakgrunn av dette varsles oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for kommunedelplan naturmangfald.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den , følgjande detaljreguleringsplan: Sak 70/22 - Detaljreguleringsplan for

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den , følgjande detaljreguleringsplan: Sak PS-69/22 - Detaljreguleringsplan for

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den , følgjande detaljreguleringsplan: Sak PS-71/22 - Endring av detaljreguleringsplan for

Planutvalet i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 godkjent at forslag til endring av detaljreguleringsplan for Gjermundnes Masseuttakskal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

Statens kartverk gjennomfører namnesak for konstruksjonar på nye E39 på strekninga Ørskogfjellet – Molde.

Vestnes kommune skal vedta to nye vegadressenamn i samband med etablering av nytt byggefelt i Fiksdal.

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til endring av reguleringsplan for del av bustadområdet Vik - Selnes skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med endringa er å legge til rette for bustadbygging innanfor definisjonen "småhus", som omfattar frittliggande og samanbygde bustadhus med inntil 3 plan. 

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyting og strøing av kommunale vegar. Følgjande roder er lyst ut: Åsbygda, Buktavegen/Hagneset, Rekdal, Fiksdal og Helland sør.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart