Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustader, næringseigedommar m.m. for 2022 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28. februar.

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret si innstilling i sak 130/2021 «Kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022», og sender med dette saka ut på høyring.

Vestnes kommune ved planutvalet har i sak 6/22 den 19.01.2022 og i medhald av PBL § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Statens vegvesen og Vestnes kommune inviterer til ope digitalt møte om reguleringsplanen

Sætre Matfisk AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet på land i Vestnes kommune. Lokaliseringa er på Daugstad. I medhald av gjeldane forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn. 

Vestnes kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av tømrar- og snekkartenestar med to til tre leverandørar.

Vestnes kommune v/planutvalet har i møte 02.11.2021 vedteket at forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal» vert lagt ut på høyring. 

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Furnes Masseuttak med tilhøyrande konsekvensutgreiing skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

Prophylaxia AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune – Gjermundnesholmane. Lokalisering nord for Gjermundnesholmane.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart