Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Furnes Masseuttak med tilhøyrande konsekvensutgreiing skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

Prophylaxia AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune – Gjermundnesholmane. Lokalisering nord for Gjermundnesholmane.

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-12 godkjente kommunestyret forslag til ny reguleringsplan for
Vike sentrum, med plankart alt.2, planomtale og føresegner av 10.06.2021.

I medhald av Forurensingsloven § 30 vedtok Vestnes kommunestyre 16.09.2021 å legge forslag til endring av Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes kommune, Møre og Romsdal ut til offentleg ettersyn.

Vestnes kommune rullerer temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknadar.

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye og endra objekt, vil det bli utført synfarings- og oppmålingsarbeid, jfr Eigedomsskattelova sin § 8 A-3.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 16.09.2021, sak 67/2021, detaljreguleringsplan med føresegner for Reistad Småbåthamn på Vågstranda.

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyte- og strøkontrakter av kommunale vegar for perioden 2021-2024, samt eitt år opsjon.

Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart