Kunngjeringar og høyringar

Kunngjeringar og høyringar

Her legg kommunen ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak. 

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Reistad Småbåthamn skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er betre tilrettelegging for småbåthamna på Reistad.

Vestnes kommune søker etter kunstnarar med tilknyting til Vestnes kommune for utsmykking av det nye helsehuset Stella Maris. Stella Maris er eit stort bygg som skal romme mange funksjonar for innbyggjarane i Vestnes kommune. Bygget skal innehalde sjukeheim, legesenter, bibliotek, frivilligsentral, heimeteneste, tenestekontor og kafé.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-14 har Statens vegvesen igangsatt reguleringsendring etter forenkla prosess for del av detaljreguleringsplan E39 Vik – Julbøen i Vestnes kommune.

I samarbeid med Vestnes kommune skal Statens vegvesen utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellet-Vik, og vi ber no om innspel til dette arbeidet.

Vestnes kommune ved formannskapet har i møte den 25. november 2020 vedtatt å starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Kommunestyret har tidlegare (september) gjort vedtak om opplegget for kommuneplanprosessen og at formannskapet skal vere styringsgruppe for dette arbeidet. 

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2021-2024, økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 til offentleg ettersyn/høyring. 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar ART arkitekter og ingeniører AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for næringsverksemd på Vågstranda - planområde Salmar Genetics AS_2020.09.17.

I medhald av PBL §§ 12-11 og 14 vedtok planutvalet 22.06.2020 å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan Ramberget ut til avgrensa offentleg ettersyn etter forenkla prosess, jf plankart, føresegner og høyringsbrev frå Proess, datert 12.06.2020.

Planutvalet i Vestnes vedtok den 22. juni 2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikfjørå ut til offentleg ettersyn.

Vestnes kommune har nyleg lyst ut konkurranse på Doffin for anskaffing av senger, madrassar og nattbord. Formålet med denne anskaffinga er å inngå ein rammeavtale (1+1+1+1 år) for levering og montering av nemnde produktgrupper. 

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Post- og besøksadresse 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes 

Kart