Godkjent reguleringsplan - E136 Ryggjefonna i Skorgedalen. Skredsikring

I medhald av PBL § 12-12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan for Ryggjefonna. Skredsikring, med plankart, omtale (beskrivelse) og føresegner (bestemmelser) datert 25.04.2024.

Arealplankart ryggefonna - Klikk for stort bilete

Sjå plankart og dokument i saka på arealplaner.no

Kommunestyret sitt vedtak kan påklastast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Eventuell klage skal være grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune på epost postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.