Godkjent reguleringsendring for Bustadfelt Ramberget

I medhald av plan- og bygningslova § 12- 14 godkjenner kommunestyret endringar i reguleringsplanen «Bustadfelt Ramberget» med planID 0136, slik det går fram av søknad, føresegner og plankart datert 14.03.2024.

del av reguleringplan som endres - Klikk for stort bilete

Sjå plankart og dokument i saka på arealplaner.no

Kommunestyret sitt vedtak kan påklastast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Eventuell klage skal være grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune på epost postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes