Godkjent reguleringsendring for Helland sentrum

I medhald av Plan og bygningslova § 12-14 godkjenner kommunestyret endring av områderegulering 0138 for Helland Sentrum 2016 slik det går fram av revidert plankart, planomtale og føresegner datert 03.06.2024.

Deler av plankart som viser ny byggegrense for 4 etasjer - Klikk for stort bilete

Sjå plankart og dokument i saka på arealplaner.no

Kommunestyret sitt vedtak kan påklastast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Eventuell klage skal være grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune på epost postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.