Offentleg ettersyn - Interkommmunal plan for Romsdalsfjorden - planid K201201

Offentleg ettersyn - søknad om dispensasjon frå Interkommunalplan for Romsdalsfjorden, IntRo, planid K201201 om utviding og auke i biomasse av akvakulturlokalitet for matfisk av torsk 45138 Vorpeneset (Ode AS) - Vestnes kommune

I dag er produksjon på 3599 MTB. Det søkjast om ei auke av biomassen frå 3599 til 5800 MTB. Økninga i biomasse blir på 2201 tonn. Vidare vert det søkt om ei utviding av anlegget med ei rekke med fem merdringar/bur på anlegget. Elles vil drifta vere som i dag med eit ope anlegg med flytekragar/plastringar.

Anlegget er lokalisert i ein nasjonal laksefjord, Romsdalsfjorden.  
Vi gjer elles merksam på at deler av anlegget ligg i Rauma kommune.

Ev. merknader skal sendast:
postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes

 Frist: innan 12. juli 2024

Aktuelle dokument i saka: 

Søknad om utvidet MTB og anleggsendring - lokalitet Vorpeneset (PDF, 590 kB)
Vedlegg 1 - Behov for endringen på lokalitet Vorpeneset (PDF, 3 MB)
Vedlegg 2 - Supplerende B- og C-undersøkelse Vorpeneset, STIM Miljø (PDF, 7 MB)
Vedlegg 3 - Innholdsfortegnelse IK system Ode AS (PDF, 121 kB)
Vedlegg 4 - Beredskapsplaner for lokalitet Vorpeneset (PDF, 228 kB)
Vedlegg 5 - Biosikkerhetsplan Vorpeneset (PDF, 631 kB)
Vedlegg 6 - GSI-prosedyre Ode (PDF, 292 kB)
Vedlegg 7 - Produksjonssammenligning Torsk vs laks 6250t MTB lokalitet (PDF, 521 kB)
Vedlegg 9 - Gebyr akvakultursøknad Vorpeneset (PDF, 38 kB)
Vedlegg 10 - Sjøkart for lokalitet Vorpeneset (PDF, 507 kB)
Vedlegg 11 - Kystsoneplankart Vorpeneset (PDF, 2 MB)
Vedlegg 12 - Kartskisse med posisjoner anlegg Vorpeneset (PDF, 320 kB)
Utvidelse Vorpeneset (PDF, 521 kB)