Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Melding om godkjent detaljreguleringsplan for Vågstranda Skytebane

Melding om godkjent detaljreguleringsplan for Vågstranda Skytebane

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 06.10.2022, følgjande detaljreguleringsplan: Sak PS-69/22 - Detaljreguleringsplan for Vågstranda Skytebane.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på rådhuset, sjå under her.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker etter denne kunngjeringa. Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes eller epost postmottak@vestnes.kommune.no.

Dokument i saka

Vedtak kommunestyret 06.10.2022 (PDF, 165 kB)  
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan Vågstranda Skytebane (PDF, 344 kB)  
Reguleringsbestemmelser (PDF, 173 kB)  
Regplankart Vågstranda (PDF, 400 kB)  
ROS-analyse Vågstranda (PDF, 3 MB)  
N Støy Vågstranda skytebane (PDF, 3 MB)
Planforslag Vågstranda skytebane PlanID 21_00303 (PDF, 198 kB)  
220620 Vågstranda skytebane Planforslag (PDF, 13 MB)  
Annonse (PDF, 237 kB)  
Varslingsliste (PDF, 57 kB)  
Vågstranda skytebane - Forslag til detaljreguleringsplan – Vedtak om offentleg ettersyn - Høyringsbrev (PDF, 288 kB)
Merknader - Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (PDF, 995 kB)
NVE sin uttale - Høyring og offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan - Vågstranda skyt 338018 (PDF, 68 kB) 
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vågstranda skytebane - fråsegn ved offentleg ettersyn - Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 102 kB)  
Klage på vedtak Vågstranda skytebane Plan 21 00303 (ODT, 22 kB)  
Tvist om Festeavtale for skytebane Leidulf Øverland (PDF, 104 kB)  
Uttalelse til krav om ekspropriasjon fra Leidulf Øverland (PDF, 335 kB)
Uttalelse til krav om ekspropriasjon - fra Stig Robert Talberg (PDF, 258 kB)  
Merknad til detaljregulering for Vågstranda skytebane - frå Olav Nyhagen og Ole Kåre Nyhagen - e-post (PDF, 130 kB)   
Merknad til detaljregulering for Vågstranda skytebane - frå Olav Nyhagen og Ole Kåre Nyhagen (PDF, 85 kB)  
Klage på Vågstranda skytebane,Plan 21_00303 (PDF, 196 kB)  
Merknad til Detaljregulering for Vågstranda skytebane - fra Kenneth Finsås (PDF, 235 kB)  
Merknader til forslag til detaljregulering for Vågstranda Skytebane - Fra Tor Rune Talberg (PDF, 267 kB)  
Innspill til Vågstranda skytebane - Forslag til detaljreguleringsplan - Frå Ole Kåre Nyhagen (PDF, 94 kB)