Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Melding om 2. gongs off. ettersyn - Reguleringsplan Salmar Genetics, Vågstranda

Melding om 2. gongs off. ettersyn - Reguleringsplan Salmar Genetics, Vågstranda

Vestnes kommune ved Planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics, Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for vidare utvikling av bedrifta, herunder berekraftig produksjon og fiskevelferd. Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her.

OBS! Pga tekniske problem med førre utsending, har vi sett ny frist for merknader til 12. august 2022.

Evt. merknader skal sendast innan 12. august 2022 til: epost postmottak@vestnes.kommune.no eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka: 

Vedtak i Planutvalet (PDF, 98 kB)  
Detaljplan SalMar Genetics AS Vågstranda - merknadsvurdering offentleg ettersyn_2022.04.29 (PDF, 4 MB)  
DP for SalMar Genetics AS - Vågstranda - føresegner_2022.04.05 (PDF, 236 kB)  
DP for SalMar Genetics AS, Vågstranda - planomtale_2022.04.29 (PDF, 9 MB)  
DP for SalMar Genetics AS, Vågstranda - plankart_2022.03.11 (PDF, 3 MB)  
Vassdragskonsesjon Salmar Genetics AS - Uttak av vatn frå Reistadelva 317822_1_1 (PDF, 619 kB)  
Salmar Genetics AS - uttak av vatn frå Reistadelva, Vestnes kommune i Møre og Romsdal - oversen 317824_1_1 (PDF, 406 kB)
Reguleringsplan Salmar Genetics Vågstranda - Fråsegn til offentleg ettersyn - Statforvaltaren (PDF, 2 MB)  
Merknader til planforslag - detaljregulering for Salmar Genetics AS (PDF, 46 kB)  
Kommentarer planforslag detaljregulering for Salmar Genetics as - Vågstranda (PDF, 6 MB)  
Kommentarer til Planforslag detaljregulering for Salmar Genetics AS - Vågstranda (PDF, 41 kB)  
Merknader - Heidi Strømme (PDF, 3 MB)  
Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan for Salmar Genetics Vågstranda - Gbnr 193 2,26,43 og 50 og Gbnr 194 7, 20 og 26 - NTNU (PDF, 187 kB)  
Merknad vedrørende Salmar AS vågstranda (PDF, 48 kB)  
Response to Salmar Genetics AS Dec 21 (PDF, 3 MB)  
Merknader fra grunneiere (PDF, 285 kB)  
Vedlegg 1 Bilde av innstallasjon uten avbøtende tiltak (PDF, 464 kB)  
Vedlegg 2 Bilder av inngrep i Reistadelva (PDF, 2 MB)  
Kommentarer Detaljregulering Va°gstranda - Kyrre Alnes (PDF, 6 MB)  
Klage vedrørende planlagt utbygging av Salmar Gene (PDF, 74 kB)
Fråsegn - fiskeanlegg Vågstranda (PDF, 495 kB)  
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan Salmar Genetics Vågstranda - gbnr 193_2 (PDF, 3 MB)  
Høringsuttalelse - Reguleringsplan Salmar Genetics Vågstranda - Vestnes kommune - Møre og Romsdal fylke (PDF, 180 kB)  
NVE sin uttale - Offentleg ettersyn - Reguleringsplan - Salmar Genetics AS - Vågstranda (PDF, 235 kB)  
Detaljreguleringsplan for Salmar Genetics på Vågstranda (PDF, 172 kB)  
Reguleringsplan Salmar Genetics AS - Vågstranda.-Utlegging til 2. gongs offentleg ettersyn (PDF, 205 kB)  
DP for SalMar Genetics AS - Vågstranda - ROS-analyse_2022.03.11_gula ut (PDF, 2 MB)