Eining for tildeling og koordinering

Eining for tildeling og koordinering arbeider etter ei målsetting om at alle innbyggarar i kommunen skal sikrast lik tilgang til naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Tildeling og koordinering skal:

  • gje informasjon, rettleiing, motta, kartlegge og saksbehandle søknader om helse- og omsorgstenester. Einingsleiar for aktuell teneste fattar vedtak
  • som koordinerande eining i kommunen ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og barnekoordinator

Les meir eller søk om individuell plan og koordinator her  

Kva kostar det?

Kommunen kan kreve vederlag for helse- og omsorgstenester frå pasient og brukar når det følgjer av lov eller forskrift.

Sjå kommunen sine betalingssatsar for helse- og omsorgstenester her.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk og planar

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)  
Individuell plan koordinator og koordinerende enheter - Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 903 kB)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33


Saksbehandlarar

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar

Siri Myklebust
Vernepleiar/Saksbehandlar

Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar

Christell Inggerd Margareta Hellström-Sagen
Sjukepleiar/Saksbehandlar

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse
Eining for tildeling og koordinering - Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Eining for tildeling og koordinering
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart