Søke på helse- og omsorgstenester

Vestnes kommune har eit felles skjema som gjeld for alle helse- og omsorgstenester.

Søknaden gjeld desse tenestene:

  • Heimesjukepleie
  • Psykisk helsehjelp
  • Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring i daglege gjeremål
  • Støttekontakt
  • Pårørandestøtte; opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad
  • Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
  • Kortids- og langtidsopphald ved institusjon
  • Rehabilitering
  • Individuell plan og koordinator
  • Kommunale servicetilbod; dagsenter, matombringing og tryggleiksalarm

Søk på helse- og omsorgstenester her

Signert fullmakt skal leggast ved søknaden dersom ein søker på vegne av andre - lenke til papirskjema. (PDF, 105 kB)

Dersom du ikkje kan søke helse og omsorgstenester elektronisk er det lenke til papirskjema her. (PDF, 120 kB)

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart