Melding om offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for BN10 på Sessneset

Planutvalet har i sak 18/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningsloven § 12-10/11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for BN10 på Sessneset skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Detaljert kart som viser korleise planen for Sessneset skal vere - Klikk for stort biletePlankart - Detaljreguleringsplan BN10 - Sessneset

Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde til vidareutvikling av landbasert akvakulturanlegg. 

Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her. 

Evt. merknader skal sendast: Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes, eller postmottak@vestnes.kommune.no  

Frist: Innan 30. mars 2023.

 

 

 

 

 

 

Dokument i saka: 

Vedtak planutvalet 14022023 (PDF, 150 kB)  
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan BN10 på Sessneset (PDF, 219 kB)  
Planomtale (PDF, 2 MB)  
Plankart (PDF, 2 MB)  
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 639 kB)  
Flaumfarevurdering (PDF, 7 MB)  
Rapport geotekniske grunnundersøkelser - Norconsult (PDF, 4 MB)  
Oppsummering geotekniske grunnundersøkelser - Norcosult (PDF, 26 kB)  
Sætre matfisk - støyberegninger (PDF, 2 MB)  
Reguleringsføresegner (PDF, 155 kB)  
Reguleringsendring Sessneset - Prosess (PDF, 135 kB)  
Referat oppstartsmøte (PDF, 186 kB)  
Planinitiativ (PDF, 356 kB)  
Kunngjeringsannonse (PDF, 484 kB)  
Adresseliste (PDF, 39 kB)  
Høyringssvar frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (PDF, 453 kB)
Høyringssvar frå eigarar av gnr. 5 bnr (PDF, 120 kB)  
Høyringssvar frå Statsforvaltaren (PDF, 252 kB)
Høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 305 kB)
Høyringssvar frå Statens vegvesen (PDF, 2 MB)
Høyringssvar frå Fiskeridirektoratet (PDF, 348 kB)  
Høyringssvar frå Kystverket (PDF, 280 kB)  
Endring av plangrenser (PDF, 128 kB)  
Signert notat vedrørande kulturminne (PDF, 688 kB)  
Byggegrense 20 m (PDF, 424 kB)  
Vedrørande arkeologiske undersøkingar - ferdig arbeid (PDF, 402 kB)