Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Næringstomter

Næringstomter

Vi har for tida næringstomter til sals i Misfjordskogen (Vestnes).

Nokre av tomtene har allereie definerte avgrensningar, medan andre tomter kan tildelast etter ønska storleik. Prisane på tomtene er fastsett pr. m², og er som hovudregel blitt vedtekne med utgangspunkt i utbyggingskostnadene for dei enkelte felta. Eit viktig prinsipp ved fastsetting av tomtepris har vore at tomtene skal vert seld til sjølvkost. Gjennom det prinsippet har ikkje kommunen forteneste på tomtene. Vestnes kommune ønsker at næringsdrivande skal få høve til å kjøpe rimelege tomter til ein pris som ikkje er marknadsstyrt.

Tildelingsreglar

Det er utarbeidd eigne tildelingsreglar for sal av næringstomter. (PDF, 374 kB) Vestnes kommune ønsker gjennom dette regelverket å ha klare og ryddige rutiner for tildeling av tomter, samt å hindre spekulasjon om vidaresal av tomter.

Nedanfor har vi lista opp nokre av vilkåra ved sal av næringstomter:

 • Søknaden skal vere skriftleg og innehalde relevante opplysningar.
 • Ved førstegongs utlysing av nye tomter vert det i kvart enkelt tilfelle presentert ein eigen søknadsfrist.
 • Øvrige tomter selgast etter prinsippet om «først-til-mølla».
 • Tomta skal bebyggast innan 3 år. Om ikkje dette vert oppfylt har kommunen ein tilbakekjøpsrett.
 • Tomtene vert seld med veg, vatn og avløp fram til tomtegrensa.
 • Tomtene vert som hovudregel seld med ein fast m²-pris. 
 • Tomtesøkaren skal som hovudregel vere eit firma eller registrert føretak.
 • Kjøpar plikter å gjere seg kjent med reguleringsføresegnene for området der tomta ligg.
 • Ved kjøp av næringstomt er det utarbeidd standard kjøpekontrakt. (PDF, 81 kB)

Oversikt over ledige industritomter  

Misfjordskogen (PDF, 254 kB) 

Priser næringstomter

Priser næringstomt
Tomtefelt Størrelse Tomtepris (pr. kvm)
Misfjordskogen Industriområde ca 3-13 dekar kr. 250 (uopparbeidd grunn)

Felles for alle tomtene:

 • I tillegg til m²-prisen kjem kostnader til frådelings-/oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
 • Tilknytingsavgift for vatn i privat vassverk kjem i tillegg.
 • Tilknytingsavgift for elektrisitet kjem i tillegg.

Kontaktinformasjon

Eigedomsdrift
Øystein Hole
Saksbehandlar
E-post
Telefon 941 46 273
Mona Janne Johansen
Einingsleiar
E-post
Telefon 913 71 800

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart