Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Næringstomter

Næringstomter

Vi har næringstomter til sals på Gjermundnes, Trohaugen (Vik) og i Misfjordskogen (Vestnes).

Nokre av tomtene har allereie definerte avgrensningar, medan andre tomter kan tildelast etter ønska storleik. Prisane på tomtene er fastsett pr. m², og er som hovudregel blitt vedtekne med utgangspunkt i utbyggingskostnadene for dei enkelte felta. Eit viktig prinsipp ved fastsetting av tomtepris har vore at tomtene skal vert seld til sjølvkost. Gjennom det prinsippet har ikkje kommunen forteneste på tomtene. Vestnes kommune ønsker at næringsdrivande skal få høve til å kjøpe rimelege tomter til ein pris som ikkje er marknadsstyrt.

Tildelingsreglar

Det er utarbeidd eigne tildelingsreglar for sal av næringstomter. (PDF, 374 kB) Vestnes kommune ønsker gjennom dette regelverket å ha klare og ryddige rutiner for tildeling av tomter, samt å hindre spekulasjon om vidaresal av tomter.

Nedanfor har vi lista opp nokre av vilkåra ved sal av næringstomter:

 • Søknaden skal vere skriftleg og innehalde relevante opplysningar.
 • Ved førstegongs utlysing av nye tomter vert det i kvart enkelt tilfelle presentert ein eigen søknadsfrist.
 • Øvrige tomter selgast etter prinsippet om «først-til-mølla».
 • Tomta skal bebyggast innan 3 år. Om ikkje dette vert oppfylt har kommunen ein tilbakekjøpsrett.
 • Tomtene vert seld med veg, vatn og avløp fram til tomtegrensa.
 • Tomteprisane vert seld med ein fast m²-pris. Eventuelle bud under fastsett pris vert avvist.
 • Tomtesøkaren skal som hovudregel vere eit firma eller registrert føretak.
 • Kjøpar plikter å gjere seg kjent med reguleringsføresegnene for området der tomta ligg.
 • Ved kjøp av næringstomt er det utarbeidd standard kjøpekontrakt. (PDF, 80 kB)

Oversikt over ledige industritomter 


Gjermundnes (PDF, 224 kB)   Misfjordskogen (PDF, 345 kB) 

Trohaugen (PDF, 417 kB)   

Priser næringstomter

Priser næringstomt
Tomtefelt Størrelse Tomtepris (pr. kvm)
Gjermundnes Industriområde ca 3-7 dekar kr. 300 (opparbeidd grunn)
Gjermundnes Industriområde ca 5-30 dekar kr. 90 (uopparbeidd grunn)
Misfjordskogen Industriområde ca 2-14 dekar kr. 250 (uopparbeidd grunn)
Trohaugen Industriområde ca 8 dekar kr. 90 (uopparbeidd grunn)

Felles for alle tomtene:

 • I tillegg til m²-prisen kjem kostnader til frådelings-/oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
 • Tilknytingsavgift for vatn i privat vassverk kjem i tillegg.
 • Tilknytingsavgift for elektrisitet kjem i tillegg.

Kontaktinformasjon

Eigedomsdrift
Øystein Hole
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 63
Mobil 941 46 273
Mona Janne Johansen
Einingsleiar
E-post
Telefon 71 18 40 78
Mobil 913 71 800

Opningstider

Aktivitetssenteret 0i:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Aktivitetssenteret
Brugata 8
6390 Vestnes

Kart