Butenesta for utviklingshemma

Omsorgen for menneske med utviklingshemming er relativt stor i Vestnes kommune. Sentralinstitusjonen Hellandheimen for psykisk utviklingshemma var plassert på Myra i Helland sentrum.

Denne institusjonen vart avvikla på byrjinga av 1990-talet. Mange av dei som budde på institusjonen valde å bli buande i Vestnes kommune. Dette er grunnen til at det bur ein større del av utviklingshemma i kommunen, forhold til kommunestorleiken. Dei som budde på Hellandheimen får no tenester og omsorg frå Vestnes kommune. 

Butilbod

Dei fleste personane med utviklingshemming i kommunen leiger husvære av Vestnes kommune. Nokre eig bustad sjølv. Dei fleste kommunale bustadane er samlokaliserte og har tilgang på personal heile døgnet.

Etterkvart som personar med utviklingshemming vert eldre, har Vestnes kommune tilbod om sjukeheimsplass til dei som treng det. Ivartun er ein sjukeheim med 12 plassar for eldre med psykisk utviklingshemming.

Omsorg og oppfølging er tilpassa funksjonsnivået til den enkelte. 

Bueiningar

Her finn du kontaktinformasjon til alle bueiningane.  

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)  
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
Lov om vergemål (vergemålsloven) 
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - (Rundskriv IS-10/2015) 
Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (Rundskriv I-9/2015)  
Brukerstyrt personlig assistanse (Rundskriv I-20/2000)  

Adresse

Besøksadresse
Myra 23, 6390 Vestnes

Postadresse
Brugata 10, 6390 Vestnes

Kart