Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Matombringing

Matombringing

Vestnes kommune gjev tilbod om kjøp av varm middag som er produsert ved sentralkjøkkenet ved Vestnes sjukeheim. Måltidet blir køyrd ut til heimen, ein eller fleire dagar i veka.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta kan gis til heimebuande som på grunn av sjukdom, alder eller nedsett funksjonsevne ikkje er i stand til å syte for ernæringsbehovet sitt.

Kva kan du få?

Middagsmåltid er laga med utgangspunkt i kosthaldshandboka, Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (PDF, 6 MB) utgitt av Helsedirektoratet. Dette går på menyval som er tradisjonell norsk mat, storleiken på porsjonane, næringsinnhald m.m.

Vi tilbyr også diett-kost ut frå behov. Døme på dette er diabeteskost, glutenfri kost, skånekost m.m.

Middagen blir bringa varm heim til brukarane i tida 11.30-14.00 måndag til fredag. Kommunen er delt i 3 områder, og ein bil dekkjer sitt område.

Les meir om sentralkjøkkenet.

Han du spørsmål kring matombringing?

Tenestekontoret eller avdelingsleiar Christell Hellström i heimetenestene kan då kontaktast.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Kva kostar det?

Sjå kommunen sine betalingssatsar her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart