Ny samfunnsdel

Samfunnsdelen skal seie noko om dei samfunnsmessige utfordringane og moglegheitene dei neste tolv åra. Befolkningsvekst, integrering, næringsutvikling, utbygging, bærekraft og oppvekstsvilkår er eksempel på tema som vil bli berørt av denne delen av kommuneplanen. 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er delt inn i tre fasar:

  1. Utgreiing og innhenting av kunnskap
  2. Medverknad og innspel
  3. Høyring og vedtak

Under kan du lese meir om kva vi har gjort og skal gjere i dei ulike fasane.