Godkjent reguleringsplan - næringsområde BN10 på Sessneset

Godkjent reguleringsplan - næringsområde BN10 på Sessneset

I medhald av Plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan for næringsområdet BN10 på Sessneset, med plankart datert 25.05.23 og planomtale og føresegner sist revidert 19.08.23.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklastast innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Eventuell klage skal være grunngjeven, og sendast til Vestnes kommune på epost postmottak@vestnes.kommune.no eller pr brev til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka

Vedtak i kommunestyret (PDF, 71 kB)
Saksframlegg - Reguleringsplan næringsområde BN10 på Sessneset (PDF, 111 kB)
Trekking av motsegn - Reguleringsplan - Vestnes - detaljregulering for næringsområde BN10 på Sessneset (PDF, 94 kB)
2023.08.19 - Planomtale (PDF, 3 MB)
2023.08.19 - Reguleringsføresegner (PDF, 162 kB)
2023.08.15 - Reguleringsføresegner (PDF, 117 kB)
NVE trekker motsegn til detaljregulering for BN10 Sessneset (PDF, 77 kB)
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Sessneset og Daugstad gamle skule - BN10 (PDF, 124 kB)
2023.06.19 - Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 2 MB)
2023.06.19 - Kommentarar til merkander og motsegner (PDF, 981 kB)
Detaljregulering BN10 Sessneset - Ber om trekking av motsegner (PDF, 88 kB)
2023.05.25 - Plankart (PDF, 2 MB)
VEDLEGG 11 - MOM-B (PDF, 3 MB)
VEDLEGG 4 - AVLØP OG REINSING (PDF, 522 kB)
VEDLEGG 8 - MILJØ (PDF, 2 MB)
VEDLEGG 10 - PUNKTUTSLIPPUNDERSØKELSE (PDF, 4 MB)
Brev fra Hovden Stavem - nausttomt på Sessneset (PDF, 101 kB)
2023.08.07 - Orientering vedr vårt, Storreiten gnr 5 bnr 11, naust på Øyra - Daugstad (PDF, 3 MB)