Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Vestnes kommune, som gir rammer for forvaltning av arealressursane og langsiktig planlegging av utviklinga i kommunen. Den vedkjem difor alle som bur, jobbar og leve i Vestnes

Kommuneplanen inneheld ein samfunnsdel, ein arealdel og ein handlingsdel.

Som grunnlag for kommuneplanarbeidet, fastsett Plan- og bygningslova (PBL) at det først skal utarbeidast ein planstrategi og eit planprogram. I Vestnes er det vedtatt at planstrategi og planprogram skal samlast i 1 dokument.

Planstrategi og planprogram - vedtatt 25.03.2021 

Samfunnsdelen

Kommuneplanen sin samfunnsdel tek stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for både kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Gjeldande plan:

Kommuneplan for Vestnes kommune 2015-2025, samfunnsdelen. (PDF, 8 MB)   

Arealdelen

Kommuneplanen sin arealdel omfattar alt areal i kommunen. Planen fastset kva føremål areala kan nyttast til og viser område med fare eller natur- og kulturlandskapsverdiar som skal takast omsyn til. Plankart og føresegner er bindande både for nye tiltak og utviding av eksisterande tiltak jf. plan- og bygningslova § 11-6.

OBS! Samfunnsdelen og arealdelen skal reviderast og samanslåast til 1 dokument. Revidert plan er venta ferdig i løpet av 2022.

Kommuneplanens arealdel for Vestnes 2015-2025, vedtatt 01.10.2015 (PDF, 17 MB)  

Andre gjeldande planar

Kommunedelplan Romsdalsfjorden 2015-2025 vedtatt i Vestnes 22.06.2017

Kommunedelplan Tomrefjellet – Solnørvassdraget – vedtatt i Vestnes 06.07.2006. (PDF, 2 MB)

Digitale planar er tilgjengeleg på kommunens kartteneste under søk i kart/planer

Handlingsdelen  

Handlingsdelen vert lagt inn i økonomiplanen. I handlingsdelen/økonomiplanen er det også vist oversikt over helsetilstanden i befolkninga og statistikkar og prognoser for folketalsutvikling, barnetal, alderssamansetting, kjønnsfordeling og nasjonalitetar etc.

Kommuneplanens arealdel skal rullerast i 2020.            
Kommuneplanens samfunnsdel skal rullerast i 2020.
Kommuneplanens handlingsdel blir rullert årleg som del av økonomiplanen

Handlingsdelen

Handlingsdelen vert lagt inn i økonomiplanen. I handlingsdelen/økonomiplanen er det også vist oversikt over helsetilstanden i befolkninga og statistikkar og prognoser for folketalsutvikling, barnetal, alderssamansetting, kjønnsfordeling og nasjonalitetar etc.

Kommuneplanens arealdel skal rullerast i 2020.            
Kommuneplanens samfunnsdel skal rullerast i 2020.
Kommuneplanens handlingsdel blir rullert årleg som del av økonomiplanen

Oppbygging av plansystemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 951 04 369

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart