Vebjørn Bale er politikontakt i Vestnes kommune

Som en del av Nærpolitireforma er det etablert politikontaktar for alle kommunane i Noreg. Politikontakten skal bidra til eit tettare og meir systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktørar for å førebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Målet med politikontakt er å systematisere og arbeide smartare i det kriminalitetsførebyggande arbeidet. Politiet er avhengig av eit godt samarbeid med kommunen og befolkninga i Vestnes for å lukkast. 

Vestnes kommunen sin politikontakt er Vebjørn Bale, han er politioverbetjent og tenestestadsleiar i Vestnes. Bale har arbeidd som tjenestestedsleder i Vestnes og Rauma sidan februar 2018, og det er etablert eit godt samarbeid med kommunen og andre aktører som f.eks næringsliv og frivillige organisasjoner.

Meir informasjon om politikontaken si rolle