Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Politikontakt i Vestnes kommune

Politikontakt i Vestnes kommune

Politikontakten skal bidra til eit tettare og mer systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktørar for å førebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

I Vestnes kommune er det politioverbetjent og tenestestadsleiar Vebjørn Bale som er politikontakt.

Politikontakten sin rolle

Politikontakten skal bidra til eit tettare og meir systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktørar for å førebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Politikontakten vil mellom anna arbeide med førebygging opp imot skule, barnehage, frivillige organisasjonar og befolkninga generelt. 

Politikontakten sine oppgåver

• Ivareta politiet si rolle og interesse i samarbeid med kommunen.
• Sørge for oppfølging av kriminalitetsførebyggande strategi og politiet si nærpolitirolle.
• Vere pådrivar for eit fungerande samarbeid mellom politiet og Vestnes kommune.
• Vere eit av dei viktigaste kontaktpunkta mellom politiet, befolkninga og dei ulike aktørane i kommunen. 
• Vere eit supplement til det øvrige kriminalitetsførebyggjande arbeidet i kommunen. 
• Gi råd og sikra rett bruk av metode og tiltak. 
• Følge opp avtalar, planar og forpliktelsar.
• Delta i kommunens krisestab ved større hendingar beskrive i samarbeidsavtala. 

Slik kontaktar du politikontakten

Befolkninga i Vestnes kommune kan kontakte Vebjørn Bale direkte på e-post eller tlf. 924 32 750. Dette kan omhandle politifaglege spørsmål, bekymringar eller rett og slett behov for å snakke med ein polititenesteperson.

Dersom ein vil avtale tid kan dette gjerast alle kvardagar mellom kl 08:00 - 15:00 på telefon 70 11 89 80. Utanom kontortid (08 - 15) må publikum ringe 02800. Ved naud må ein ringe 112.

Kontaktinformasjon

Politikontakt Vebjørn Bale
Politioverbetjent, tenestestadsleiar Vestnes
E-post
Mobil 924 32 750

Opningstider

Vestnes lensmannskontor

Måndag: 10:00 - 14:00
Tysdag: stengt
Onsdag: 10:00 - 14:00
Torsdag: stengt
Fredag: stengt

Det er mulig å gjere avtaler alle kvardager mellom kl 08:00 - 15:00, på tlf. 70 11 89 80.

 

Adresse

Besøksadresse:

Sjøgata 34
Vestnes Brygge, 2. etg.
 

Kart