Offentleg ettersyn - Akvakultursøknad om matfisk av laks, aure og regnbogeaure på landlokalitet Daugstad III i Vestnes kommune

Sætre Matfisk AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet på land i Vestnes kommune. Lokaliseringa er på Daugstad. I medhald av gjeldane forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn. 

Det er søkt om ei ståande biomasse på 3900 tonn MTB. Anlegget er eit gjennomstrøymingsanlegg og er planlagt utvikla trinnvis. Det er lagt opp til bruk av sjøvatn. Planstatus for omsøkt område er næringsformål.

I medhald av gjeldane forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og her.

Høyringsfristen er sett til 12. januar 2022. Fråsegn skal sendast til: postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes. Kontaktperson i kommunen er Alexander Connor.

Dokument i saka

Høyring - Akvakultursøknad om matfisk av laks, aure og regnbogeaure på landlokalitet (PDF, 152 kB)
VEDLEGG 0 - SØKNADSSKJEMA (PDF, 183 kB)
KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KU (PDF, 4 MB)
VEDLEGG 1 - UTDJUPING AV SØKNAD (PDF, 232 kB)
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (PDF, 184 kB)
VEDLEGG 2 - PLANTEIKNING, KART OG SKISSER (PDF, 3 MB)
VEDLEGG 3 - ANLEGGET (PDF, 522 kB)VEDLEGG 5 - PRODUKSJONSPLAN (PDF, 725 kB)
VEDLEGG 4 - AVLØP OG REINSING (PDF, 522 kB)
VEDLEGG 5 - PRODUKSJONSPLAN (PDF, 725 kB)
VEDLEGG 6 - FISKEHELSE OG VETERINÆRAVTALE (PDF, 543 kB)
VEDLEGG 7 - BEREDSKAP, RISIKO OG IK-AKVA (PDF, 3 MB)
VEDLEGG 8 - MILJØ (PDF, 2 MB)
VEDLEGG 9 - STRAUMMÅLING (PDF, 4 MB)
VEDLEGG 10 - PUNKTUTSLIPPSUNDERSØKELSE (PDF, 4 MB)
VEDLEGG 11 - MOM-B (PDF, 3 MB)
VEDLEGG X - KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KU (PDF, 310 kB)
Modellert spredning av utslepp (PDF, 4 MB)