Melding om offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for Furnes masseuttak

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan med KU for Furnes masseuttak skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

Plankart over Furneset masseuttak

Formålet med planen er å sikre ei langsiktig forvaltning av samfunnsnyttige ressursar, i form av stabil tilgang til byggesråstoff. Plandokumenta kan du sjå på rådhuset eller under her.

Evt. merknader skal sendast innan 30.06.2023 til:

Vestnes kommune, 
Brugata 10, 6390 Vestnes

eller postmottak@vestnes.kommune.no

Dokument i saka:

Vedtak planutvalet (PDF, 68 kB)  
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan Furneset masseuttak (PDF, 91 kB)  
Arealbruk 2023 3-3D Metric Design (PDF, 617 kB)  
Forslag Reguleringsbestemmelser 2023 (PDF, 70 kB)
Planbeskrivelse Konsekvensutredning 2023 (PDF, 4 MB)
Vedlegg 1 - varslingsliste (PDF, 123 kB)  
Vedlegg 2 - Støy (PDF, 523 kB)
Vedlegg 3 - Naturmiljø 2007 (PDF, 4 MB)
Vedlegg 4 - Naturmiljø 2022-23 (PDF, 2 MB)  
Vedlegg 5 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 165 kB)
Uttale til varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram - detaljregulering (PDF, 539 kB) 
Vedtak 2022 (PDF, 147 kB)
Planprogramforslag revidert (PDF, 2 MB)
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Furnes Masseuttak - Fråsegn til oppstart - frå Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 199 kB)
Revidert §9 budsjett - arkeologisk registrering Furnes masseuttak (PDF, 235 kB)
NVEs innspill - Varsel om planstart - Høring av forslag til planprogram - Detaljregulering for Furneset masseuttak (PDF, 443 kB)
Uttale til melding om igongsett reguleringsarbeid og høyring av planprogram for Detaljreguleringplan Furneset masseuttak frå Kystverket (PDF, 215 kB)
Fråsegn til oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for reguleringsplan for Furnes masseuttak (PDF, 2 MB)
Annonse - planstartvarse (PDF, 56 kB)
Reguleringsplan Furnes masseuttak - fråsegn frå Statsforvaltaren (PDF, 109 kB)
Vedtak 2021 (PDF, 83 kB)