Melding om offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Furnes Masseuttak

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Furnes Masseuttak med tilhøyrande konsekvensutgreiing skal leggast ut til offentleg ettersyn. 

Furnes Masseuttak  
Formålet med planen er å sikre ein langsiktig forvaltning av førekomsten. Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her.

Evt. merknader skal sendast innan 22. desember 2021 til: postmottak@vestnes.kommune.no  eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes

Dokument i saka

Vedtak Planutvalet (PDF, 71 kB)  
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan for Furnes Masseuttak (PDF, 155 kB)  
Forslag reguleringsbestemmelser (PDF, 145 kB)  
Forslag til plankart (PDF, 617 kB)  
Planbeskrivelse og konsekvensutredning (PDF, 3 MB)  
Vedlegg_1_Støy (PDF, 523 kB)
Vedlegg_2_Planprogram-Konsekvenser (PDF, 382 kB)
Vedlegg_3_Naturmiljø (PDF, 6 MB)
Vedlegg_4_Ngu (PDF, 4 MB)
Vedlegg_5_Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 196 kB)