Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Korleis kan du bruke mindre energi på å halde bustaden varm? Kva energitiltak er smarte for bustaden din? Skal du satse på solceller eller varmepumpe no? Korleis etablerer du ladeløysing for elbil og kva støtteordningar finst?

Frå 19. september 2022 tilbyr Vestnes kommune gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar. No kan du få objektive råd om korleis du kan redusere energibruken og finne klimavenlege løysingar for husstanden din. Rådgivingen vil finne stad på nett og via digitale synfaringar. Tilbodet er gratis og uforpliktande.

Målsetjinga med kampanjen er å fremme kunnskap og bevisstgjere innbyggarane om eige energibruk og gi råd som reduserer energibruken og bidrar til ein klimavenleg kvardag.

Gjennom Energiportalen.no får du råd og tilbod om digital synfaring frå ein objektiv energirådgjevar

– Tilbodet er ein del av det viktige arbeidet til kommunane med klima og energi. Vi skal leggje til rette for at innbyggarar skal kunne ta klimavenlege val, seier einingsleiar for Tekniske tenester, Emil Balstad i Vestnes kommune.

Informasjon om kampanjen finn ein på kommunens nettsider og sosiale media. Her er det publisert nyttige tips og råd kring temaet. 

For Vestnes kommune er det viktig at innbyggarane får nøytrale råd. Energirådgivarane kommunen nyttar skal verken selje varmepumper, vindauge eller isolasjon, berre gi objektive råd tilpassa hushaldninganes bustad og økonomi.

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tenestene i kampanjen leveres av Simenergi AS og EEFFY AS.

Spørsmål om kampanjen kan rettes til:

Einingsleiar Tekniske tenester, Emil Balstad. Tlf. 48125480  eller epost: emil.balstad@vestnes.kommune.no

Prosjektleder Nicolai Dirdal i Simenergi AS. Tlf. 92858016 eller epost: nicolai@simenergi.no