Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frådeling (opprette ny grunneigedom)

Frådeling (opprette ny grunneigedom)

Du kan søke om å dele eigedomen din for å opprette ny sjølvstendig eigedom (skille ut ei tomt) med eige gards- og bruksnummer.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema nr 5153

Søknaden må vere underskreve/signert av eigar (heimelshavar).

Vedlegg som må følgje søknaden

  • Kvittering for nabovarsel, eventuelle nabomerknader og kommentarar til merknadane
  • Kart som viser ønska grense med avkøyrsel, tilkomstveg, målestokk 1:500 eller 1:1000.
  • Bruk skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.   For søknadspliktige tiltak etter PBL § 20. 
  • Ved behov: Søknad om dispensasjon f. eks. frå 100-metersbeltet, eller arealplanar.

Kva får du

  • Svar på søknaden innan 3 til 12 veker.
  • Beskjed frå kommunen, som kontaktar deg og avtalar tidspunkt for oppmåling.
  • Oppretta ny sjølvstendeg eigedom med eige gards- og bruksnummer.
  • Oppmålt og merka ny eigedomsgrense, med grensemerke der det er mogleg.
  • Den nye eigedomen tinglyst og registrert i matrikkelen (eigedomsregisteret)
  • Tilsendt matrikkelbrev.  

Kva kostar det

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 47
Mobil 951 04 369

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart