Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Frådeling (opprette ny grunneigedom)

Frådeling (opprette ny grunneigedom)

Du kan søke om å dele eigedomen din for å opprette ny sjølvstendig eigedom (skille ut ei tomt) med eige gards- og bruksnummer.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema nr 5153

Søknaden må vere underskreve/signert av eigar (heimelshavar).

Vedlegg som må følgje søknaden

  • Kvittering for nabovarsel, eventuelle nabomerknader og kommentarar til merknadane
  • Kart som viser ønska grense med avkøyrsel, tilkomstveg, målestokk 1:500 eller 1:1000.
  • Bruk skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.   For søknadspliktige tiltak etter PBL § 20. 
  • Ved behov: Søknad om dispensasjon f. eks. frå 100-metersbeltet, eller arealplanar.

Kva får du

  • Svar på søknaden innan 3 til 12 veker.
  • Beskjed frå kommunen, som kontaktar deg og avtalar tidspunkt for oppmåling.
  • Oppretta ny sjølvstendeg eigedom med eige gards- og bruksnummer.
  • Oppmålt og merka ny eigedomsgrense, med grensemerke der det er mogleg.
  • Den nye eigedomen tinglyst og registrert i matrikkelen (eigedomsregisteret)
  • Tilsendt matrikkelbrev.  

Kva kostar det

Kontakt

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 95 10 43 69

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart