Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Dispensasjon plan og bygg

Dispensasjon plan og bygg

Ein dispensasjon er eit vedtak som gjer unntak frå bestemmelsar i eller i medhald av plan- og bygningslova (Pbl). Det vil sei at kommunen gje løyve i ein konkret sak, til eit tiltak som ikkje er i samsvar med Pbl. Ein dispensasjon kan vere varig eller avgrensa i tid.

Hovudregelen er at alt som skal byggast, eller nye eigedomar som skal opprettast (frådeling) er i samsvar med plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter og arealplanar med forskrifter. Eksempel på planar er kommuneplanens arealdel og ulike reguleringsplanar. Når du skal søke om eit tiltak, må du difor finne ut kva planar som gjeld for det aktuelle området. Du kan få informasjon om dette via planinnsyn eller ved å kontakte kommunen. 

Husk at Plan- og bygningslova, forskrifter og gjeldande arealplanar har bliven til gjennom omfattande prosessar, slik at det ikkje er sjølvsagt at det vert gjeve dispensasjon.

Søke om dispensasjon

Tiltakshavar kan (tiltakshavar = person som skal bygge eller opprette ny eigedom) søke om dispensasjon sjølv, eller andre kan søke på vegne av tiltakshavar. I søknaden skal det kome tydleg fram kva du søker dispensasjon frå. Du skal og grunngje kvifor du meinar det bør bli gjeve dispensasjon. I tillegg skal du varsle naboar. 

Kva skal søknaden innehalde

Søknad om dispensasjon skal alltid vere skriftleg og skal innehalde:

  • Kven som er tiltakshavar og ansvarleg søkar
  • Kva eigedom søknaden gjeld for.
  • Kva du skal bygge eller kva føremålet er ved oppretting (frådeling) av ny eigedom
  • Kva lovar, planar det vert søkt dispensasjon frå.
  • Grunngjeving for kvifor du meiner dispensasjon bør vert gjeve.
  • Kvittering for nabovarsel og opplysningar gjeve i nabovarsel som viser at naboar er varsla om dispensasjonssøknaden.
  • Eventuelle merknader frå naboar.
  • Eventuelt vurdering av merknader.
  • Situasjonsplan.
  • Eventuelle teikningar i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofil

Kva kostar det

Søknad om dispensasjon er gebyrbelagt. Sjå punktet tredj sist på sida i lenka.

Regelverk  

I Plan- og bygningslova § 19 finn du meir om dispensasjon.

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 951 04 369
Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 907 78 328

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart