Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Tilskott til utgreiing og prosjektering

Tilskott til utgreiing og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsett funksjonsevne, og behov for å bygge om bustaden for å bli buande? Då kan du søke om tilskott til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt eller anna fagkyndig person. 

Kven kan få tilskott?

  • Personar med funksjonsnedsetjing
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak

Kva kan du få tilskott til?

Tilskott til utredning og prosjektering kan nyttast til å kartlegge følgende:

  • moglegheiter og begrensingar i eksisterande bustad
  • uteområde og tilkomst
  • tilgjengeligheit inne
  • arealbehov
  • innreiing og eignaheit
  • om du har økonomi til å finansiere tilpassinga sjølv, eller om det er behov for lån og/eller tilskott frå kommunen

Tilskott til prosjektering kan gå til dekning av kostnader til fagleg assistanse til prosjektering, det vil seie honorar til arkitekt eller annan fagkyndig.

Tilskott til prosjektering kan dekkje utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av noverande bustader, kan tilskottet brukast til utgreiing i framkant av prosjekteringa på inntil 20 000 kroner. Ein kan og søke både om tilskott til utgreiing og tilskott til prosjektering.

Slik søker du

Før du søker må du ha fått utarbeidd ein rappport frå ergoterapeut som er begrunna og viser kva tilpassingsbehov du har. Rapporten skal lastast opp i søknaden eller ettersendast pr post.

Søk om tilskott til utgreiing og prosjektering

Kor lang tid tek det?

Kommunen behandlar søknaden innan fire veker etter at du har levert søknaden med vedlegg.

Slik klager du 

Søk tilskott til tilpassing av bustaden

Du kan og søke om tilskott for sjølve tilpassinga av bustaden. Det kan gis saman med startlån. Les meir om startlån.

Regelverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot