Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 17.07.2020, kl 10:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Feiing

Feiing

Kommunen skal sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg, som blir brukt til oppvarming av byggverk, blir feia ved behov.

Behov for feiing av røykkanalar skal vurderast for kvart enkelt fyringsanlegg. Frekvens for feiing blir vurdert og fastsett ved tilsyn, samt gjennom fagleg vurdering av risikoforhold. Denne risikovurderinga har vore gjennomført hausten 2018.  Det same gjeld for tilsyn. Dei gamle minimumsreglane som var satt, der det minst skulle feiast annakvart år og tilsyn skulle gjennomførast minst kvart fjerde år, gjeld ikkje lenger. Risikovurderinga av frekvensar vil også vere grunnlag for ei ny lokal forskrift om feiing og tilsyn.

Dette skal du gjere før feiaren kjem 

Feieren legg framleis feiarlapp i postkassa med tidspunkt for når han kjem. Dersom du som huseigar ikkje signerer lappen og heng den godt synleg for feiaren, vil det heller ikkje bli utført feiing. Dersom tidspunktet for feiing eller tilsyn ikkje passar så kan nytt tidspunkt avtalast. Signering på lappen gir oss ei kvittering på at du har mottatt melding om feiing, og at du har forberedt følgande:

  • Luker, ventilar og spjeld skal vere stengde, slik at det ikkje kjem sot og støv inn i bustaden
  • Eldstad skal vere sløkt, og pipa skal vere kald
  • Feieluka skal vere tilgjengeleg for kontroll og tømming av sot
  • Tilkomststige treng ikkje å stå oppreist, men skal vere lett tilgjengeleg der feiaren naturleg skal opp på taket

Sikre trygg tilkomst

Som eit utgangspunkt for trygg tilkomst skal følgande vere oppfølgt:

  • På tak der det er helling utover skal det normalt vere fastmontert takstige eller trinn.
  • Dersom det er to eller flere piper kan du montere ei takbru mellom pipene istedanfor to fastmonterte takstigar.  
  • Takstigar skal vere godkjent i samsvar med sentralt standardar. Det vil si NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650.
  • Dersom pipa er høgare enn 1,2 m over tak skal det i utgangspunktet monterast arbeidsplattform.

Eigedommar med manglande tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikkje få utført feiing. 

Feie- og tilsynsgebyr

Kontakt

Dersom du ringer til feiaren i tida 08:00 – 14:30 og han ikkje svarar så betyr det at han enten er på taket eller køyrer bil.

Gjeldande regelverk

Forskrift om brannforebygging» § 17 
Veiledning til forskrift om brannforebygging § 17

Kontaktinformasjon

Vidar Steen
Feiar
E-post
Mobil 900 89 980
Per Brakstad Bergmyr
Feiar
E-post
Mobil 916 73 050
Frank Skorgenes
Brannsjef/beredskapsansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 62
Mobil 991 69 798

Kart