Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane

Kommunedirektøren i Vestnes har, i medhald av PBL § 12-10/11 og delegert fullmakt, godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er å fastsette arealbruken med tilhøyrande bestemmelsar, samt etablere grunnlag for ekspropriasjon av grunnen.

Detaljreguleringsplan Vågstranda skytebaneInteresserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved å kontakte servicekontoret på rådhuset, eller sjå under her.

Ev. merknader skal sendast:
Vestnes kommune,
Brugata 10,
6390 Vestnes

eller til postmottak@vestnes.kommune.no seinast innan 31.08.2022.

 

 

 

Dokument i saka: 

Høyringsbrev - Vågstranda skytebane - Forslag til detaljreguleringsplan – Vedtak om offentleg ettersyn (Høyring) (PDF, 213 kB)
Annonse - Vågstranda skytebane (PDF, 316 kB)
Planforslag Vågstranda skytebane PlanID 21_00303 (PDF, 198 kB)
220620 Vågstranda skytebane Planforslag (PDF, 13 MB)
V2 Regplankart Vågstranda (PDF, 400 kB)
V1 Reguleringsbestemmelser (PDF, 173 kB)
V5a Varslingsliste (PDF, 57 kB)
V5c Merknader (PDF, 995 kB)
V4 ROS-analyse Vågstranda (PDF, 3 MB)
V3 220612 N Støy Vågstranda skytebane (PDF, 3 MB)
V5b Annonse (PDF, 237 kB)