Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Melding om vedtak - Reguleringsplan Fagerbakken - Endring etter forenkla prosess

Melding om vedtak - Reguleringsplan Fagerbakken - Endring etter forenkla prosess

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-14 godkjente planutvalet i sitt møte den 14.06.2022 mindre endringar i reguleringsplanen "Gnr 51 bnr 58 og del av Fagerbakken", planid 0140. 

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta i saka ved  kontakte servicekontoret på rådhuset, eller sjå under her. 

Planutvalet sitt vedtak kan påklagast innen 3 veker.

Ev. klage skal vere grunngjeven, og sendast Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes eller postmottak@vestnes.kommune.no

 

Dokument i saka: 

Reguleringsplan Fagerbakken - Endring etter forenkla prosess - Melding om vedtak (PDF, 247 kB)
Vedtak - Vestnes planutval 14.06 (PDF, 148 kB)
Saksframlegg og saksutgreiing - Reguleringsendring etter forenkla prosess for del av Fagerlivegen og Fagerbakken (PDF, 281 kB)
21021 Fagerbakken - 01-Plankart 080622 (PDF, 945 kB)
21021 Fagerbakken - 02-Reguleringsføresegner 080622 (PDF, 222 kB)
21021 Fagerbakken - 03-Illustrasjonsplan BK2 080622 (PDF, 505 kB)
21021 Fagerbakken - Mindre reguleringsendring Fagerbakken - Notat 080622 (PDF, 3 MB)
Vestnes kommune - Fagerbakken - mindre endring av reguleringsplan etter forenkla prosess - Trekking av motsegn - Statsforvaltaren (PDF, 179 kB)