Fritak for eigedomsskatt

§ 5

§ 5 i Eigedomsskattelova regulerar kva egiedommar som skal fritakast for eigedomskatt.

Eigedommar som skal fritakast etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikkje nødvendig å melde frå. Les meir om fritak for eigedomsskatt etter § 5

§ 7

§ 7 i Eigedomsskattelova regulerer kva eigedommar som kommunestyret kan velje å frita for eigedomsskatt. Vestnes kommunestyre har vedteke å gje fritak etter § 7 a og b. Det er i hovudsak lag/foreiningar og stiftingar som kjem unn under denne bestemminga. 

Frita etter § 7 kan innvilgast etter skriftleg søknad. Dersom ein har søkt og fått fritak treng ein ikkje søke på nytt neste år. Det er berre kommunestyret som har myndigheit til å innvilge fritak,
Les meir om fritak for eigedomsskatt etter § 7. 

Fritak blir gjeve for eitt år av gongen.

Søk om fritak for eigedomsskatt etter § 7 a i eigedomsskattelova

Kontakt

Eigedomsskattekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00
Jon Hermann Pilskog Frantzen
Ingeniør
E-post
Telefon 90 36 44 02
Emil Balstad
Einingsleiar
E-post
Telefon 48 12 54 80
Reidun Beathe Bjølverud
Rådgjevar
E-post
Telefon 48 24 12 12

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart