Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Kommunal beredskap

Kommunal beredskap

Varsling ved ulykker og større uønska hendingar, skal som hovudregel rettast til naudetatane.

Kommunen sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar. Det kan og vere situasjonar der kommunen sjølv er ansvarleg for å handtere hendingar. Dette kan vere i samband med smitteutbrot osv. Andre oppgåver som kommunen kan få ansvar for å handtere i ein krisesituasjon kan vere:

  • Ta hand om skadde personar
  • Omsorg for personar som har vore utsette for store påkjenningar
  • Assistanse ved evakuering av personar frå eit utsett område
  • Innkvartering av personar eller redningsmannskap
  • Informere om situasjonen i kommunen og gje rådgjeving i samråd med politi
  • Forpleiing eller anna forsyningsstøtte

Vestnes kommune har ein beredskapsplan som gjeld for heile kommunen sin organisasjon. I tillegg har kommunen delplanar til beredskapsplanen for ulike fagområder.

Etablering av kriseleiinga 

Det er administrasjonssjefen og ordførar som på oppfordring eller eige initiativ som kan kalle inn og etablere kriseleiinga sin stab, og avgjer kven som skal kallast inn. Kontaktinformasjon til administrasjonssjefen og ordføraren ligg i tabellen under. I sentralbordets opningstid kan du og ringe 71 18 40 00.

Samansetning kriseleiing

Samansetning kriseleiing
Tittel Namn
Ordførar, pressetalsmann Randi Bergundhaugen
Administrasjonssjef Kristian Skålhavn
Varaordførar Bjørn Inge Olsen
Kommunalsjef personal Rune Håseth
Kommunalsjef oppvekst Knut Øyvind Hoem
Brannsjef/beredskapsansvarleg Frank Skorgenes
ROR-IKT Rune Rekdal
Rådgjevar Reidun Bjølverud
Kommuneoverlege Sabine Relling Bredeli
Einingsleier tekniske tenester Emil Balstad
Kommunalsjef helse og omsorg Monica Beinset
Revidert 22.02.2022

Etablering av psykososialt kriseteam

Det er etablert psykososialt kriseteam i kommunen som skal kunne aktiveres ved akutte hendingar, kriser eller ulykker med behov for rask og tverrfagleg psykososial innsats. Psykososialt kriseteam kan aktiverast av eksempelvis legevakt, AMK, ambulansepersonell, politi, brannbefal, medlemmer i kriseteamet, eller ved pålegg frå administrasjonssjefen eller ordførar.

Publikum kan ved behov for bistand også ringe direkte til medlemmane i lista under, men fortrinnsvis leiar eller nestleiar.

Samansetning psykososialt kriseteam

Samansetning psykososialt kriseteam
Tittel Namn Telefon
Kommuneoverlege, leiar Sabine Relling Bredeli 909 64 131
Lege, nestleiar
Sokneprest John Sylte 918 65 064
Helsesøster Anita Kvalsvik 917 16 194
Helsesøster Anne Elin Frøysa 995 30 615
Rektor Gunvald Fauske 951 33 377
Kommunalsjef oppvekst Knut Øyvind Hoem 482 72 458
Diakon Ellen Edvardsen 974 99 175
Revidert 15.09.2022

Informasjon om smittevern  

 

Kontaktinformasjon

110 - Brann

110

112 - Politi

112

113 - Ambulanse

Lege 113