Varsel om igangsetting av regueringsplanarabeid - Vågstranda skytebane

Vågstranda skytterlag og Det frivillige Skyttervesen gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgjande reguleringsarbeid blir sett i gang: Privat detaljregulering (Pbl § 12-3) av Vågstranda skytebane i Vestnes kommune.

Området er foreslått i hovudsak regulert til skytebane, LNFR og veg (Pbl § 12-5). Området er avsett til idrettsanlegg/skytebane i kommuneplanen sin arealdel.

Nærare opplysningar, og kopi av planinitiativet, kan ein få ved å henvende seg til Ola Vik, tlf. 977 53 093.

Eventuelle kommentarar kan sendast til epost: post@rpr.no innan 03.12.2021

Vågstranda skytebane - kart