Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Snøbrøyting

Snøbrøyting

På grunn av tidvis uvanleg store snømengder denne vinteren, vil vi måtte forvente at det kan vere vanskeleg å halde ønska standard til ein kvar tid. Vi ber om forståelse for dette.

Entreprenørane våre prøvar å gjenomføre brøyting og fresing av snø på ein slik måte at det ikkje med medfører urimelege konsekvensar for hus – og grunneigarar. Men det er ofte trangt om plassen og mange omsyn å ta.
Trafikksikkerheit og framkommelegheit må alltid prioriterast først. 

Som grunneigar langs kommunevegen vil du oppleve at det vert brøyta snø inn på eigedomen din. Som hovudregel er dette å rekne som innafor tålegrensa etter nabolova sine bestemmelsar, med mindre brøytinga skjer på ein uforsvarleg og etter omstenda lite omsynsfull måte. I perioder med uvanleg stort snøfall vil tålegrensa bli utvida tilsvarande. 

Vi ber alle om å hjelpe til med å halde vegkantar og snuplassar fri for parkerte bilar, slik at entreprenørane våre får gjordt jobben sin. 

Lenke til brøyting og strøing i Vestnes kommune.