Melding om offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Salmar Genetics, Vågstranda

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 
Formålet med planen er å legge til rette for vidare utvikling av bedrifta, herunder berekraftig produksjon og fiskevelferd. Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller her.

Evt. merknader skal sendast innan 22.12.2021 til: postmottak@vestnes.kommune.no  eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka

Vedtak - Planutvalet (PDF, 77 kB)   
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan for Salmar Genetics på Vågstranda (PDF, 172 kB)  
Følgjebrev (PDF, 114 kB)  
Føresegner (PDF, 233 kB)  
Planomtale (PDF, 7 MB)  
Plankart (PDF, 3 MB)  
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)  
Annonse ÅA (PDF, 765 kB)  
Merknadsvurdering oppstart (PDF, 316 kB)