Høyring - søknad om dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalfjorden, IntRo, planid K201201. Etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune

Prophylaxia AS søkjer om etablering av akvakulturlokalitet i Vestnes kommune – Gjermundnesholmane. Lokalisering nord for Gjermundnesholmane.

Dispensasjonen gjeld plassering av selskapet sin FoU-konsesjon. Selskapet driv mellom anna med forskning- og utviklingsarbeid på bioteknilogiske produkt som skal forhindre lusepåslag.

Planstatus på omsøkte området er Infrastruktursone – krav vedrørande infrastruktur.

I medhald av gjeldane forskrifter vert søknaden med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og under her.

Høyringsfrist er sett til 2. desember 2021 og fråsegn skal sendast til : postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka: 

Søknad om dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024. Etablering av akvakultur lokalitet i Vestnes kommune - Gjermundnesholmane (PDF, 6 MB)  
Høyringsbrev med mottakarliste (PDF, 174 kB)