Høyring - søknad om dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalfjorden, IntRo, planid K201201. Endring/utviding av akvakulturlokalitet Myrane (Rekdal) i Vestnes kommune

Dispensasjonen gjeld areal for å gi plass til å utvide dagens merdrekke med ei parallell merdrekke mot aust, for å kunne auke MTB frå 3120 tonn til 6240 tonn.

Planstatus på omsøkte område er Bruk og vern av sjø og vassdrag med tihøyrande strandsone – noveranda, Infrastruktursone (hensynssone) og Fiske.

Dokument kan du sjå på rådhuset eller under her. 

Ev. merknader skal sendast:
postmottak@vestnes.kommune.no

eller til Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes

Frist: innan 26. mai 2023.

Dokument i saka:

Dispensasjonssøknad arealplan Vestnes kommune (PDF, 255 kB) 
Visualisering av omsøkte anlegg (PDF, 4 MB) 
Kartpakke som beskriv dagens anlegg og omsøkte anleggsendring (PDF, 6 MB)