Tilknyting kommunalt avløp

Dersom du ønsker å knyte deg til offentleg vatn- eller avløpsleidning, må du søke kommunen om løyve.

Illustrasjon som vise korleis huset er tilknytt til kommunale avløpsleidningar. - Klikk for stort bileteIllustrasjon som viser husets tilknytingar til kommunale avløpsleidningar

Tilknyting av bustad og hytte til offentlege avløpsledningar.

Dersom det ligg offentlege leidningsanlegg i nærleiken av eigedomen din skal du vanlegvis knyte deg til den. Det er eit søknadspliktig tiltak. 

Ver merksam på at du må betale tilknytingsgebyr. Dersom du ønskjer at forbruksdelen av avløpsgebyret skal bereknast ut frå målt mengde, kan du montere vassmålar i samband med tilknytinga.

Tilknyting av nærings- og industribygg

I lokal forskrift om avløpsgebyr er det krav om at næringsbygg skal betale gebyr etter målt mengde. Sjølv om kravet i forskrifta er at det skal monterast avløpsmålar, er det akseptert og oftast mest praktisk å montere vassmålar.

Montere vassmålar

Gebyrkalkulator kan vere til hjelp i vurderingane om du skal montere vassmålar 

Vassmålaren må registrerast. 

Slik søker du

Tilknyting til det offentlege avløpsnettet er søknadspliktig og du søker ved å fylle ut søknaden.

Søk om tilknytting til kommunalt avløp

Dette skjemaet skal du bruke anten det gjeld tilknyting av eksisterande bygg eller ved søknad om oppføring av nytt bygg. Det er same skjema for bustader, hytte og industri- og næringsbygg. 

Kva kostar det

Tilknytingsgebyr, årlege gebyr og forbruksgebyr  etter vassmålar. 

Regelverk  

Forskrift om avløpsgebyr, Vestnes kommune, Møre og Romsdal 

Kontakt

Arve Rekdal
Ingeniør
E-post
Telefon 97 48 48 19

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart