Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Spesialundervisning

Spesialundervisning

Har du eit barn med behov for ekstra tilrettelegging? Da tek du først kontakt med skulen eleven går på, eller skal gå på.

Kven har rett til spesialundervisning?

Elevar som ikkje har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbodet har rett til spesialundervisning. Før det blir fatta vedtak om spesialundervisning skal det vere gjort ei sakkyndig vurdering utarbeid av Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT).

Krav til skulen

Før ein elev blir henvist til PPT må skulen sjølv vurdere om eleven kan hjelpast innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Skolen må også prøve ut tiltak innanfor tilpassa opplæring. Dersom eleven fortsatt ikkje har tilstrekkeleg utbytte av opplæringa skal skulen henvise til PPT.

Slik ber du om sakkunnig vurdering 

  1. Ta kontakt med skulen til eleven  
  2. Skule gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak 
  3. Skule utarbeider pedagogisk rapport og tilviser til PPT med skriftleg samtykke frå føresette 
  4. PPT utarbeider sakkunnig vurdering av eleven sin rett til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 
  5. Kommunen/skulen fattar vedtak om rett eller gir avslag etter mottatt sakkunnig vurdering og tilråding. Dersom ein ikkje følgjer PPT si tilråding, skal dette grunngjevast i vedtaket 
  6. Føresette skal samtykke før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning vert fatta

Her finn du skjema for tilvisning til PPT. 

Slik klager du

Du kan klage på vedtaket dersom du meiner tiltaka ikkje vil gje tilfredsstillande utbytte.

Regelverk

PPT og spesialpedagogisk hjelp – rettigheter   
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - kap. 5