Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Spesialundervisning

Har du eit barn med behov for ekstra tilrettelegging? Da tek du først kontakt med skulen eleven går på, eller skal gå på.

Kven har rett til spesialundervisning?

Elevar som ikkje har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbodet har rett til spesialundervisning. Før det blir fatta vedtak om spesialundervisning skal det vere gjort ei sakkyndig vurdering utarbeid av Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT).

Krav til skulen

Før ein elev blir henvist til PPT må skulen sjølv vurdere om eleven kan hjelpast innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Skolen må også prøve ut tiltak innanfor tilpassa opplæring. Dersom eleven fortsatt ikkje har tilstrekkeleg utbytte av opplæringa skal skulen henvise til PPT.

Slik ber du om sakkunnig vurdering 

  1. Ta kontakt med skulen til eleven  
  2. Skule gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak 
  3. Skule utarbeider pedagogisk rapport og tilviser til PPT med skriftleg samtykke frå føresette 
  4. PPT utarbeider sakkunnig vurdering av eleven sin rett til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 
  5. Kommunen/skulen fattar vedtak om rett eller gir avslag etter mottatt sakkunnig vurdering og tilråding. Dersom ein ikkje følgjer PPT si tilråding, skal dette grunngjevast i vedtaket 
  6. Føresette skal samtykke før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning vert fatta

Her finn du skjema for tilvisning til PPT (papirskjema). 

Slik klager du

Du kan klage på vedtaket dersom du meiner tiltaka ikkje vil gje tilfredsstillande utbytte.

Regelverk

PPT og spesialpedagogisk hjelp – rettigheter   
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - kap. 5