Skuleskyss

Skuleskyss

Grunna planlegginga av ny felles ungdomsskule i Vestnes og den føreståande renoveringa og utbygginga av Helland skule, skal elevane på ungdomsskulen på Helland ha opplæringa si ved Tresfjord oppvekstsenter frå skuleåret 2020/2021. Elevane på 1.-7. årssteg som i dag har opplæringa si ved Tresfjord oppvekstsenter, får skuletilbodet sitt ved Helland skule frå komande skuleår. Den endra bruken av skulebygga på Helland og i Tresfjord fører til endringar i skuleskyssen.

Skuleskyssen i Vestnes - skuleåret 2020/2021 (PDF, 145 kB)

Reglar for skuleskyss

Skuleskyssen i Vestnes er regulert gjennom eit eige reglement. (PDF, 30 kB) Reglementet omfattar desse underpunkta:

  • Automatisk rett til skuleskyss
  • Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
  • Høve til å reise som betalande passasjerar
  • Funksjonshemma, mellombels skadde eller sjuke elevar
  • Unntak og særordningar

Reglementet har også føresegner om vinterskyss (november - mars).

Dersom du søker om skuleskyss regulert i Vestnes kommune sitt reglement skal det søkast  direkte til kommunen. Gjeld søknaden for tilfelle utanfor kommunen sitt reglement skal det søkast til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Slik søker du om skuleskyss

Søk om skuleskyss.

Slik klagar du

Regelverk

Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova

Kontaktinformasjon

Knut Øyvind Hoem
Kommunalsjef
E-post
Telefon 482 72 458

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse:

Rådhsuet
6390 Vestnes

Kart