Skuleskyss

Du har rett på fri skuleskyss dersom

 • du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skule. For førsteklassingar er avstanden 2 km. 
 • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og skole. 
 • du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bustad og skole. Kommunen gjer ei vurdering dersom avstanden er under skyssgrensa
 • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og skole
 • eleven har ikkje rett til fri skoleskyss i samband med SFO og leksehjelp

Reglar for skuleskyss

Skuleskyssen i Vestnes er regulert gjennom eit eige reglement. (PDF, 30 kB) Reglementet omfattar desse underpunkta:

 • Automatisk rett til skuleskyss
 • Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
 • Høve til å reise som betalande passasjerar
 • Funksjonshemma, mellombels skadde eller sjuke elevar
 • Unntak og særordningar
 • Vinterskyss (november-mars)

Reglementet er frå 2009 og vil bli revidert i løpet av 2023.  

Dersom du ikkje har rett på skyss grunna avstand, men søker om skuleskyss knytt til særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, skal det søkast  direkte til kommunen.

Avstanden er rekna ut frå Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og kortaste farande veg frå eleven si heimeadresse til eleven sin skule.

Skulane legg elevane inn i skuleskyssportalen. Har eleven delt bustad må skjema for stadfesting om dette bli levert saman med søknaden. Søknadsskjema og stadfesting finn du her (kan etterspørje det på skulane også).

Skuleskyssordninga dekker ikkje:

 • Reiser etter SFO og leksehjelp
 • Transport i samband med ekskursjonar og andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomskole.
 • Reiser på ferie- og fridagar.

Dersom du søker om skuleskyss regulert i Vestnes kommune sitt reglement skal det søkast  direkte til kommunen. 

Gjeld søknaden for tilfelle utanfor kommunen sitt reglement skal det søkast til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søknad knytt til særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Søk om skuleskyss knytt til farleg eller vanskeleg skuleveg

Slik klagar du

Klaga skal rettast til den som har fatta vedtaket.

Regelverk

Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse:

Rådhsuet
6390 Vestnes

Kart