Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Permisjon frå skulen

Permisjon frå skulen

Skulen kan gi ein elev permisjon frå opplæringa i inntil to veker. Føresetnaden er at det er forsvarleg å gi eleven fri. I denne vurderinga kan det vere relevant om eleven får opplæring i permisjonstida.

Ferie og anna 

Det vil normalt ikkje bli innvilga permisjon til ferie. Det kan gis permisjon ved store familiehendingar, alvorleg sjukdom, dødsfall eller gravferd i næraste familie. Det kan og vere helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som medfører at skulen bør innvilge ein permisjonssøknad.

Slik søker du

Enkeltdagar eller timar
Skal søkast om direkte til kontaktlærer. 

Fråvær opp til 2 veker (10 skuledagar)
Send inn søknad om permisjon via vårt elektroniske skjema. Søknadsfrist er 14 dagar før planlagt permisjon startar.

Søknad om fri over to veker
Send inn søknad om permisjon via vårt elektroniske skjema. Søknadsfrist er 1 måned før planlagt permisjon startar.

Slik klager du

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innan tre veker etter at du har motteke svar på søknaden. Klagen skal sendast til skulen som har behandla søknaden. Fylkesmannen gjer endeleg vedtak i saka.

Reglement

Opplæringslova § 2-11  
Forskrift til opplæringslova § 3-41